Internrevision

Internrevisionen är styrelsens verktyg och hjälper ledning och styrelse att få en tydlig bild över hur väl företagets rutiner och processer fungerar. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen som också beslutar om den årliga revisionsplanen.
Internrevisionen har ett objektivt, systematiskt och strukturerat arbetssätt där fokus ligger på att utvärdera organisationens processer. Målet är att skapa ett mervärde för organisationen och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll.

Vi erbjuder:

  • Outsourcing – vi är er internrevisionsfunktion och genomför riskanalys, tar fram förslag till revisionsplan, genomför granskningar samt avrapporterar till styrelse och ledning.

Tillgänglighet och kommunikation är förutsättningar för ett lyckat samarbete! Vi avrapporterar löpande under året och håller er även uppdaterade på nyheter inom ert område. Vi är lätta att nå via telefon eller mail och i våra granskningar ger vi er konkreta och relevanta rekommendationer till förbättringar.

Välkommen att ta kontakt med oss för att höra hur vi kan bidra på ett proaktivt sätt för att göra er verksamhet mer effektiv. 

Vill du veta mer?