The Forum of Firms

Mazars är medlem i Forum of Firms.
Forum of Firms är en sammanslutning av internationella nätverk av revisionsbyråer. Målet för Forum of Firms är att främja jämn och hög kvalitet av finans- och revisionssed över hela världen.
Forum of Firms

Medlemmar i forumet har bekräftat att de har strategier och metoder med avseende på gränsöverskridande granskningar som är baserade, i den mån det är möjligt, på internationella revisionsstandarder och överensstämmer med IFACs etiska regler för god revisionssed och nationella etiska koder, samt att de upprätthåller lämpliga standarder för kvalitetskontroll i enlighet med International Standards on Quality Control i tillägg till relevanta nationella standarder.

Medlemmar har också bekräftat att de har, i den utsträckning som inte är förbjuden enligt nationell lagstiftning, regelbundna globalt samordnade interna kvalitetssäkringskontroller.

Mer information om Forum of Firms på IFAC: s hemsida:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/