Artiklar från Mazars nyhetsbrev

Här samlar vi samtliga artiklar från våra nyhetsbrev med kommentarer från våra skattejurister och momsexperter.

De senast publicerade artiklarna hittar du här.

Vill du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få nyheterna direkt i din inkorg? Skicka ett mail till marknad@mazars.se  

Nytt Öresundsavtal stärker gränspendling - möjligheter ökar för distansarbete

230303c83859-1-Oeresundsavtalet-webb.jpg
Nytt avtal underlättar distansarbete mellan Sverige och Danmark och förbättrar villkoren för gränspendlare. Det uppdaterade Öresundsavtalet, som planeras träda i kraft 2025, reflekterar den nya arbetsverkligheten.

Läs mer

Utomståenderegeln anses inte tillämplig vid både direkt och indirekt ägande

a761b500eea9-2-Utomstaaenderegeln-webb.jpg
I slutet av februari kom Skatterättsnämnden med ett, nu överklagat, förhandsbesked (70-23/D) angående utomståenderegeln och samma eller likartad verksamhet. Frågorna i förhandsbeskedet grundande sig i att sökandena planerat att ta en större utdelning från bolaget under närliggande år och utmynnande i ett oenigt avgörande avseende vilka andelar som skulle beaktas vid beräkning av det utomstående ägandet.

Läs mer

Skattenyheter i vårpropositionen för 2024

7b463a3e1b75-3.1-vaarpropositionen-webb.jpg
Den 15 april presenterade regeringen 2024 års ekonomiska vårproposition. Mot bakgrund av en fallande inflation och en stigande arbetslöshet framgår i propositionen åtgärder med syfte att ta oss igenom den rådande lågkonjunkturen, värna om välfärden samt främja trygghet och ekonomisk tillväxt i Sverige. I den här artikeln redogörs översiktligt för de riktlinjer som anges i vårpropositionen som berör det skatterättsliga området.

Läs mer

Portugals nya regelverk – detta gäller efter avskaffandet av NHR-reglerna

ad6ee0d9fa7f-4-Portugal-webb.jpg
Från och med årsskiftet 2023/2024 avskaffades Portugals Non-Habitual Resident Regime, de så kallade NHR-reglerna. Nu har en ersättare skapats, som antogs från och med den 1 januari 2024, och som riktar sig till de som arbetar med vetenskaplig forskning och innovation.

Läs mer

Storbritannien avskaffar de förmånliga skattereglerna för personer med hemvist utanför landet

de00852c2c47-5-Storbritannien-webb.jpg
Den 6 mars 2024 annonserade Storbritannien i sin vårbudget att man har för avsikt att avskaffa de nuvarande, förmånliga, beskattningsreglerna för s.k. ”Residents non-domiciled” eller ”non-dom”. Reglerna gäller för privatpersoner bosatta i Storbritannien men som saknar särskild skattemässig hemvist i landet. Reglerna ska i stället ersättas med ett nytt, bosättningsbaserat, skattesystem. Förändringarna föreslås gälla från och med den 6 april 2025.

Läs mer

Hur ska kryptovaluta deklareras?

190934890832-6-Hur-ska-krypto-deklareras-webb.jpg
Handel med kryptovalutor har blivit allt vanligare de senaste åren, men det kan vara svårt att veta hur kryptotransaktioner ska deklareras. Vi på Mazars kan hjälpa dig.

Läs mer

Uttag från näringsverksamhet ska beskattas utifrån faktiskt nyttjande

0fdbead7adc7-NYHET_1.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att uttag från näringsverksamhet ska beskattas utifrån faktiskt nyttjande. Mazars har varit ombud för de skattskyldiga.

Läs mer

Avdragsrätt för moms på förvärvskostnader vid köp av holdingbolag

96c3b8ac8e37-2-Avdragsraett-foer-moms-WEBB.jpg
Den 12 mars 2024 meddelade Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) en principiellt viktig dom avseende rätt till avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid förvärv av ett holdingbolag, och där momspliktiga förvaltningstjänster endast skulle tillhandahållas det rörelsedrivande dotterdotterbolaget. HFD anser att kostnaderna helt eller delvis kan anses utgöra allmänna omkostnader i en ekonomisk verksamhet. Det som är avgörande är att det finns ett objektivt samband mellan transaktionerna.

Läs mer

HFD har tagit ställning – uttaxeringar av bidrag i samfällighetsföreningar är inte momspliktiga

cee396ff2ba1-3-HDF-har-tagit-staellning-WEBB.jpg
Den 20 februari 2024 gav Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besked gällande momsplikt för samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar. HFD har beslutat att bidrag som uttaxeras av medlemmarna i en samfällighetsförening för utförandet och driften av föreningens gemensamhetsanläggning inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Dessutom har HFD ändrat Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked avseende ekonomiska föreningar och givit besked om att obligatoriska medlemsinsatser inte utgör transaktioner som är föremål för mervärdesskatt.

Läs mer

Rättshandling i strid med bolagsordningen ogiltigförklaras av kammarrätten

8953f5bce2d7-4-Raettshandling-i-strid-med-bolagsordningen-WEBB.jpg
Kammarrätten i Göteborg har i en dom (mål nr 3537–23) från 2023-12-18 meddelat att handling i strid med bolagsordningen och dess förköpsförbehåll inte medför ett civilrättsligt bindande avtal.

Läs mer

Viktigt att ta hänsyn till ränteavdragsbegränsningsreglerna i bolagets skatteberäkning

03acd7e8cc0b-5-Viktigt-att-ta-haensyn-till-raenteavdragsbegraensningsreglerna-WEBB.jpg
Ränteavdragsbegränsningsreglerna trädde i kraft för lite drygt fem år sedan och innebär i korthet en begränsning av hur stort negativt räntenetto ett bolag eller en intressegemenskap får dra av i sin inkomstdeklaration. Under de senaste åren har räntorna stigit kraftigt, vilket innebär att allt fler bolag måste lämna en bilaga N9 tillsammans med sin inkomstdeklaration.

Läs mer

Förtydligande om rätt till grönt skatteavdrag vid installation av batteri för egenproducerad el

a4c61ea0ecf5-6-Foertydligande-om-raett-till-groent-skatteavdrag-WEBB.jpg
Intresset för självförsörjning har ökat de senaste åren och i kombination med höga elpriser väljer allt fler att installera grön teknik för produktion och förvaring av förnybar el. Den 1 januari 2021 trädde det så kallade ”gröna avdraget” i kraft. Detta innebar en möjlighet till skattereduktion avseende kostnader för material och arbete vid installation av grön teknik med upp till 50 000 kr per år. Sedan skattereduktionen infördes har frågan om i vilken utsträckning sådan reduktion ska medges varit föremål för diskussion. I syfte att förtydliga frågeställningen publicerade Skatteverket ett ställningstagande i slutet av januari gällande batterier som installeras för lagring av egenproducerad el för att förtydliga bedömningen.

Läs mer

Förslag – Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

c440373dd191-7-Foerslag-avskaffat-krav-paa-bevarande-WEBB.jpg
Regeringen lämnade den 18 januari 2024 en remiss till Lagrådet med förslag om förenklingar vid bevarande av räkenskapsinformation. Det innebär bland annat att kravet på att räkenskapsinformation som ett företag har tagit emot eller själva upprättat i pappersform inte ska behöva bevaras i ursprunglig form om räkenskapsinformationen digitaliseras.

Läs mer

HFD frågar EU-domstolen om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster

efcad72016ce-HFD-fraagar-EU-domstolen.jpg
I april 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövningstillstånd avseende ett moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern. Fastighetsförvaltningen bedrivs i bolagets dotterbolag, och den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva är vilka kostnader i ett moderbolag som ska ingå i beskattningsunderlaget för koncerngemensamma tjänster till dotterbolagen. Vi har med spänning väntat på utgången i detta mål och nu har HFD beslutat att inhämta vägledning från EU-domstolen genom en begäran om förhandsavgörande.

Läs mer

Finns grund för befrielse från skattetillägg på grund av långsam handläggning i kammarrätten?

ebf0fe770b07-Finns-grund-foer-befrielse.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om handläggning av mål dröjt på sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg. Mazars är ombud för den skattskyldige.

Läs mer

Moms på förmån till anställd

258546e014e5-Moms-paa-foermaan-till-anstaellda.jpg
I förhandsbesked den 12 december 2023 anser Skatterättsnämnden att ett företag som tillhandahåller anställda en förmån mot bruttolöneavdrag tillhandahåller en tjänst mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt.

Läs mer

Tävling med travhäst mot ersättning är ekonomisk verksamhet

062eb1ac2ce7-Taevling-med-travhaest.jpg
Den 7 december 2023 slog en enhällig Skatterättsnämnd fast att tävling med travhäst i Sverige mot ersättning (garanterad prispeng) är ekonomisk verksamhet. Beskedet innebär att Skatteverkets inställning att travverksamhet aldrig kan vara momspliktig verksamhet är fel.

Läs mer

Var uppmärksam på beskattningskonsekvenser vid överföring av tillgångar till en kapitalförsäkring

0da38ee7cc68-Var-uppmaerksam-paa-beskattningskonsekvenserna.jpg
Den 10 januari 2024 meddelade Kammarrätten i Stockholm dom i mål nr 2512-22. I det aktuella målet hade en fysisk person överlåtit aktier i ett onoterat svenskt aktiebolag till en kapitalförsäkring. Frågan som behandlades var till vilket värde aktierna skulle anses avyttrade.

Läs mer

Svenska pensionärer bosatta i Portugal skattskyldiga i Sverige

56b5645454db-Svenska-pensionaerer-i-Portugal.jpg
Flera ärenden från Skatteverkets beslut att beskatta utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar till personer bosatta i Portugal har överklagats och prövats i förvaltningsrätter och kammarrätter. Den 8 november 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) mot överklagandet av domen i mål nr 6366-6369-22. Det innebär att kammarrättens dom står fast och att målet inte kommer prövas i sak av HFD.

Läs mer

Uppmaning till självrättelse med anledning av Pandoraläckan

292a3f9d4de3-Uppmaning-till-sjaelvraettelse-med-anledning-av-Pandoralaeckan.jpg
Skatteverket ska genomföra en generell kontroll baserat på ny information från Pandoraläckan. Fram till senast 29 februari 2024 finns möjlighet att göra självrättelse utan att skattetillägg tas ut.

Läs mer

Förslag om ändrade underskottsregler

44584989c5dd-Foerslag-om-aendrade-underskottsregler.jpg
I budgetpropositionen för 2024 framhöll regeringen behovet av förenklingar av reglerna kring underskott vid ägarförändring inom bolagsbeskattningen. Med anledning av det publicerade regeringen den 22 januari tre olika skatteförslag inför höstbudgeten 2024.

Läs mer

Ny definition av stadigvarande vistelse?

43739106ef94-Ny-definition-av-stadigvarande-vistelse.jpg
I slutet av november 2023 lämnade Skatteverket en promemoria till regeringen med ett förslag om att införa en definition av begreppet stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen. Stadigvarande vistelse i Sverige medför obegränsad skattskyldighet för fysiska personer och definitionen förslås gälla vid tillämpning av samtliga bestämmelser i inkomstskattelagen där uttryckte stadigvarande vistelse förekommer.

Läs mer

Du har väl inte missat våra IT-relaterade tjänster

f3bfe70fb233-IT-Audit.jpg
Mazars i Sverige erbjuder ett stort utbud inom IT Audit, Advisory and Data Analytics och tar sig an uppdrag inom IT- och cybersäkerhet, inklusive tredjepartsgranskningar och dataanalyser.

Läs mer

Främjar en stiftelses bidrag för miljövård till enskild näringsidkare ett allmännyttigt ändamål?

37b916d7cd33-Fraemjar-en-stiftelses-bidrag-foer-miljoevaard.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om en stiftelse kan anses främja ett allmännyttigt ändamål, och därmed vara inskränkt skattskyldig, om bidrag lämnas till enskilda näringsidkare för miljöändamål. Mazars är ombud i ärendet.

Läs mer

Ny lag om tilläggsskatt från årsskiftet – berörs ditt företag?

5dbec90f7868-Tillaeggsskatt-fraan-aarsskiftet.jpg
Den 1 januari 2024 kommer den nya lagen om tilläggsskatt för företag i stora koncerner börja gälla. Regelverket syftar till att motverka skatteplanering med lågskatteländer genom att införa en global minimiskatt om 15 %. Koncerner som berörs kommer att behöva förhålla sig till ett komplext regelverk och nya rapporteringsskyldigheter, och redan i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 kommer det finnas en viss upplysningsskyldighet. Enligt propositionen som presenterades den 26 oktober 2023 föreslås höga sanktionsavgifter för den som inte följer regelverket.

Läs mer

Fåmansföretagare – nu är det tid att se över om du uppfyller lönekravet 2023

09a61b460b9a-Faamansfoeretagare.jpg
Som delägare i ett fåmansföretag har du möjlighet att ta utdelning till låg beskattning upp till ditt gränsbelopp. Om du är delägare i ett fåmansföretag och vill utnyttja företagets löner vid beräkning av gränsbeloppet, krävs att egen eller närståendes lön uppnår en viss nivå, det så kallade löneuttagskravet.

I den här artikeln förklarar vi vad du behöver veta om beräkningen av gränsbelopp, därtill löneuttagskravet för 2023 för att säkerställa att löneunderlaget kan användas vid beräkningen.

Läs mer

Betala rätt skatt från början

4e965188ba05-Raett-skatt.jpg
Om du befarar att du kommer betala för mycket eller för lite skatt på dina inkomster kan du begära jämkning. Något som kan orsaka kvarskatt är om du har inkomster från flera utbetalare, medan exempelvis höga ränteutgifter kan göra att ditt skatteavdrag är för högt. Lämna in din jämkningsansökan senast 19 november för att beslutet ska gälla från och med januari 2024.

Läs mer