Ekonomiska utredningar

Mazars bistår med specialister vid ekonomiska utredningar i ett antal olika frågor. Vi har även god erfarenhet av att muntligt presentera våra slutsatser inför skiljenämnd eller allmän domstol.

Vi bistår advokater, företagsledning och styrelse med att utreda och avge rapport vid:

  • Misstänkta ekonomiska oegentligheter och bedrägerier.
  • Kommersiella tvister.
  • Expertutlåtanden i redovisnings- och ekonomiska frågor.
  • Vittna inför skiljenämnd eller allmän domstol rörande sakkunnigutlåtande.
  • Värderingsutlåtande i samband med tvångsinlösen av aktier enligt ABL.
  • Granskning av avtalsefterlevnad.