Vad krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 13 november 2020, mål nr 459–20 behandlat frågan vad som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad för att felaktigt debiterad moms ska kunna ändras.

Målet gällde ett bolag som tillhandhöll studentflakstransporter. Bolaget hade år 2010 fakturerat sina kunder med momsskattesatsen 25 procent. Bolaget fann sedermera att det skulle vara 6 procent moms på de tjänster som bolaget utförde och skickade därför år 2016 ut ”delkreditfaktura” till de kunder som hade köpt studentflakstransporter under 2010.  

I delkreditfakturororna, som skickades till de adresser som kunderna hade uppgett vid köpet, angavs att kunderna hade ett belopp att återfå som motsvarade ändrad moms från 25 till 6 procent. Endast 7 av 129 kunder begärde återbetalning av beloppet och bolaget betalade tillbaka sammanlagt 20 580 kr till dessa kunder. Bolaget begärde nedsättning av redovisad utgående moms för perioden oktober–december 2016 med 364 955 kr motsvarande det krediterade beloppet enligt samtliga utsända delkreditfakturor. 

Skatteverket ifrågasatte inte att de aktuella tjänsterna omfattades av en skattesats om 6 procent och att de momsbelopp som hade angetts på ursprungsfakturorna följaktligen var felaktiga. Skatteverket beslutade dock att bolaget inte hade rätt till ändring såvitt avsåg 344 375 kr, dvs. det belopp som inte motsvarades av en återbetalning till kunderna. Beslutet motiverades med att bolaget inte hade träffat individuella överenskommelser med kunderna om kreditering som säkerställde att beloppen kunde återbetalas till dem. 

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Kammarrätten menade att det är rimligt att den som utfärdar en kreditnota, så långt som det är möjligt, säkerställer att mottagaren tar del av den. Bolaget hade, trots risken för att de ursprungliga adressuppgifterna inte längre var aktuella, inte vidtagit några åtgärder för att kontrollera att delkreditfakturorna skickades till köparnas aktuella adresser. Bolaget kunde därför enligt kammarrätten inte anses ha gjort vad som rimligen kan krävas för att säkerställa att köparna hade tagit del av dem. 

Bolaget överklagade kammarrättens dom till HFD och yrkade att bolaget hade rätt till nedsättning av den utgående momsen med det resterande beloppet 344 375 kr.  

I sin dom utgick HFD från att kreditnotorna uppfyllde kraven för att vara kreditnotor och konstaterade att en förutsättning för att redovisning av moms som har debiterats felaktigt ska kunna ändras är att en kreditnota utfärdas. HFD slår dock fast att det inte finns lagligt stöd för att som villkor för ändring kräva att säljaren träffar en särskild överenskommelse med köparen om att beloppet ska återbetalas, eller att beloppet faktiskt återbetalas till köparen. 

 

HFD konstaterade härutöver följande:

För att bolaget ska ha rätt till nedsättning av den redovisade utgående momsen krävs att kreditnotorna kan anses vara utfärdade. Av förarbetena framgår att med ”utfärdande av faktura” – och därmed även av kreditnota – avses att en faktura upprättas och i nära anslutning till det även skickas till köparen. 

Bolaget har skickat kreditnotorna till de adresser som de ursprungliga fakturorna skickades till. Detta är tillräckligt för att tillgodose kravet på utfärdande av kreditnota. I målet har inte kommit fram att bolaget har fått några sådana konkreta indikationer på att adressändring har skett som gör att bolaget borde ha vidtagit åtgärder för att undersöka om adresserna fortfarande var riktiga. HFD fann att bolaget därmed uppfyllt de krav som ställs för att få ändra tidigare redovisad utgående moms och biföll bolagets överklagande. 

skatt kommentar

Den som i en faktura anger att kunden ska betala moms med ett visst belopp är skyldig att betala motsvarande belopp till staten. Detta gäller även om det angivna momsbeloppet är felaktigt, t.ex. för att en högre skattesats än den som gäller för den aktuella varan eller tjänsten har tillämpats. Ett sådant felaktigt redovisat momsbelopp ska ändras om säljaren utfärdar en kreditnota. Ändringen ska som huvudregel göras för den period då kreditnotan utfärdas. 

En kreditnota ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan (ursprungsfakturans löpnummer ska uppges). 

I övrigt ska en kreditnota innehålla de uppgifter som krävs för en faktura eller en förenklad faktura enligt momslagen. En kreditnota får utfärdas som en förenklad faktura även om den ursprungliga fakturan uppfyller kraven för en ”vanlig” faktura. 

I det mål som HFD nu avgjorde uppfyllde kreditnotorna de formella kraven för kreditnota och frågan i målet kom att gälla när en kreditnota ska anses utfärdas samt om bolaget var tvunget att träffat individuella överenskommelser med kunderna om kreditering som säkerställde att beloppen kunde återbetalas till dem. 

Bolaget hade skickat kreditnotorna till de adresser som de ursprungliga fakturorna skickades till. Detta ansågs vara tillräckligt för att tillgodose kravet på utfärdande av kreditnota. Det är endast om en säljare fått konkreta indikationer på att en adressändring skett som säljarens undersökningsplikt angående adressens riktighet aktualiseras. 

HFD:s dom innebär även att det inte finns något krav på att säljaren ska träffa en särskild överenskommelse med köparen om att beloppet ska återbetalas, eller att beloppet faktiskt återbetalas till köparen. 

HFD:s dom är klargörande och underlättar för de säljare som behöver utfärda kreditnotor till kunder, särskilt när – som i fallet som HFD prövade – det har förflutit lång tid mellan faktureringen och den justering som behöver göras genom kreditnota. 

Har du frågor om domen och hur den påverkar din situation är du välkommen att kontakta oss på Mazars Skatt.  

Fredrik Rosén, skattejurist och momsspecialist på Mazars i Malmö. 

HFD dom.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev jan/feb 2021.

Tillbaka till Innehållsförteckningen