Spel- och tävlingsvinster – skattefria eller inte?

Det är nog inte många som tackar nej till en vinst, men har du koll på eventuella skattekonsekvenser? Vinstskatt kan tillkomma i olika sammanhang och när det kommer till vinster som erhålles vid spel och tävling finns det vissa avgörande förutsättningar för att vinsten ska ses som en skattefri eller skattepliktig inkomst.

I Inkomstskattelagens 8:e kapitel framgår vilka inkomster som är skattefria. Förutsättningarna för skattefria spelvinster, det vill säga vinster i lotteri, kombinationsspel och vadhållning, är att 

  • Spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag, 
  • Spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen, eller
  • Spelet tillhandahålls i en stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige. 

Man kan enkelt säga att slumpartad spelvinst som tillhandahålls enligt ovan är skattefri oavsett om vinsten är i pengar eller ett föremål. 

När det kommer till tävlingsvinster skiljer sig förutsättningarna från spelvinster. Enligt lagtext är tävlingsvinster skattefria om de 

  • Inte hänför sig till anställning eller uppdrag, 
  • Inte består av kontanter eller liknande, och 
  • Avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet (48 300 kr för år 2022) avrundat till närmaste hundratal kronor. 

Den avgörande faktorn är om vinsten erhålls mot en prestation. Kontanta priser som betalas ut vid tex. idrottstävlingar beskattas i inkomstslaget tjänst. 

Skatterättsnämnden lämnade ett förhandsbesked i mars i år där just detta förtydligades. Ärendet gällde en student som planerade att ställa upp i en tävling för studenter, där syftet med tävlingen var att främja och höja kompetensnivån inom anordnarens verksamhetsområde. 

Tävlingen gick ut på att lösa ett branschenligt problem under en viss utsatt tid, för att sedan presentera lösningen för en jury som beslutade om vilken lösning som var bäst. Vinsten för bästa problemlösning var ett engångsbelopp som var tänkt som ett bidrag till den utbildning som ägt rum och till mottagarens framtida studier. 

Nämnden kom fram till att då ersättningen betalas ut som en direkt följd av en prestation och består av en kontant utbetalning, ska vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst. 

skatt kommentar

Sammanfattningsvis kan konstateras att de avgörande omständigheterna för om en vinst är skattepliktig eller ej, är om du vinner på grund av slumpen eller prestation. 

Har du några frågor relaterade till detta, är du varmt välkommen att kontakta oss på Mazars. 

Jenny Stenesjö Wöhrman
Partner, Skattejurist, Stockholm 

Sofia Hegander 
Paralegal, Stockholm

Vill du veta mer?