Skatteåret 2019 och nyheter inför 2020

Året lider mot sitt slut och det är hög tid att summera ihop dels några av de regler inom skatteområdet som trätt i kraft under 2019, dels några av de nyheter som börjar gälla från och med 2020. Vi beskriver här reglerna kortfattat.

Ränteavdragsbegränsningar

Den 1 januari 2019 trädde nya regler om ränteavdragsbegränsningar för aktiebolag i kraft. De nya reglerna har sin grund i att den internationella skatteplaneringen har blivit alltmer omfattande och den uppfattas därför som ett hot mot den svenska bolagsskattebasen. 2008 infördes en riktad ränteavdragsbegränsning för ränta på vissa skulder. Som ett ytterligare led i att skydda den svenska skattebasen införs nu även en generell ränteavdragsbegränsning. I korthet innebär det att bolag får avdrag för räntenetto med högst 30 % av skattemässigt EBITDA, dvs. företagets rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Med negativt räntenetto avses skillnaden mellan ränteutgifter som får dras av under beskattningsåret och ränteinkomster som ska tas upp under beskattningsåret. En förenklingsregel har även införts, som många bolag troligen kan tillämpa, vilken innebär att företag i en intressegemskap får dra av negativa räntenetton upp till totalt 5 miljoner kr. I samband med de nya ränteavdragsbegränsningarna har Skatteverket skapat en ny blankett, N9 - Begränsning av ränteavdrag m.m. (SKV 2158), som ska lämnas in av vissa företag tillsammans med inkomstdeklarationen.

Sänkt bolagsskatt

I samband med de ändrade reglerna om ränteavdragsbegränsning beslutades även att bolagsskatten och expansionsfondsskatten ska sänkas i två steg. För räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2018 sänks bolagsskatten till 21,4 % (tidigare 22 %). En ytterligare sänkning av bolagsskatten, till 20,6 %, kommer att ske från och med räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2020.

Återföring av periodiseringsfond

Som en följd av den sänkta bolagsskatten införs övergångsregler för återföring av periodiseringsfond. Juridiska personer som gör avsättning till periodiseringsfond vid beskattningsår som påbörjas före 1 januari 2019 måste multiplicera periodiseringsfonden med en faktor om återföringen sker efter det att de nya reglerna om sänkt bolagsskatt trätt i kraft. Faktorn är olika beroende på när avsättning och återföring sker. Periodiseringsfonder som ska återföras under 2019, och avser avsättning som skett innan 1 januari 2019, ska räknas upp med 103 % för att kompensera för den sänkta bolagsskatten. Den uppräknade delen av periodiseringsfonden, dvs de ytterligare 3 procenten, tar bolaget upp som en skattemässig justering i deklarationen.

Schablonintäkt periodiseringsfond

Aktiebolag som vid beskattningsårets ingång har periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Enligt tidigare regler ska periodiseringsfonder multiplicerats med 72 % av statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. För företag med räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2018 ska periodiseringsfonden i stället multipliceras med 100 % av den statslåneräntan som gällde den 30 november året innan beskattningsåret, dock lägst 0,5 %. Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 %. Det innebär att räkenskapsår som både börjar och slutar under 2019, till exempel 2019-01-01—2019-12-31, ska multiplicera periodiseringsfonden med 0,51 %.

Bonus/Malus

Den 1 juli 2018 trädde nytt system för fordonsskatt i kraft vilket innebar att fordon med mindre utsläpp får en ”bonus” medan bilar med högre utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (”malus”) under bilens tre första år. Från den 1 januari 2020 ändras regelverket vilket innebär att många nya bilar kommer få en ytterligare höjning av fordonsskatten.

Kontrolluppgifter på löneinkomst

För inkomstår 2019 gäller nya regler för arbetsgivare vid redovisning av lön och skatteavdrag. De flesta arbetsgivare ska numera redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Det innebär att de inte längre behöver lämna en årlig kontrolluppgift. Som anställd kan man i stället löpande följa sin arbetsgivares redovisning av lön, skatt mm. på Skatteverkets hemsida under ”Mina sidor”. Alla uppgifter som utbetalaren redovisar till Skatteverket varje månad kommer man som tidigare att kunna se i sin inkomstdeklaration.

Värnskatt

Fysiska personer med inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet betalar kommunal inkomstskatt. Skatten styrs utifrån skattesatsen i den kommun man var bosatt den 1 november året innan beskattningsåret. Fysiska personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst över en viss nivå betalar, utöver kommunalskatt, även statlig inkomstskatt på dessa inkomster. Beskattningen sker utifrån två s k skiktgränser. För inkomstår 2019 är den nedre skiktgränsen 490 700 kr. På inkomster över denna gräns betalar man statlig inkomstskatt med 20 %. På inkomster överstigande den övre skiktgränsen, 689 300 kr, tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 %, dvs med sammanlagt 25 %. Skiktgränserna gäller den inkomst man har efter att grundavdraget dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster man kan ha innan statlig inkomstskatt tas ut finns uträknade brytpunkter, vilket är den totala årsinkomst man kan ha innan statlig skatt respektive förhöjd statlig skatt tas ut:

  • För de som inte har fyllt 65 år vid årets ingång: 504 400 kr resp. 703 000 kr.
  • För de som är 65 år vid årets ingång: 547 500 kr resp. 733 300 kr.

Regering har föreslagit att den övre skiktgränsen (s k värnskatt) avskaffas från den 1 januari 2020. Något slutligt beslut i frågan har vid författande av den här artikeln ännu inte fattats.

Skatt på pensioner i Portugal

Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har svensk pension från tidigare privat anställning i Sverige i vissa situationer kunnat tas ut helt skattefritt i Portugal. I maj 2019 kom Sverige och Portugal överens om ändringar i det befintliga skatteavtalet. Avtalet ändras på så sätt att pensioner även får beskattas i den stat som de utbetalas ifrån, dvs pensioner utbetalade från Sverige får beskattas i Sverige. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal och ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt. När det gäller pensioner som inte beskattas alls i Portugal får beskattning ske i Sverige från och med 1 januari 2020. Pensionen kommer då att beskattas genom s k SINK-skatt med 25 %. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning ske i Sverige från och med 1 januari 2023.

Pensionärsskatt

Sedan 2018 är skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer (de som vid ingången av beskattningsåret är 65 år) borta för inkomster upp till 17 000 kr per månad. Från den 1 januari 2020 sänks nu även skatten på inkomster som överstiger 17 000 kr/månad. Sänkning sker genom att det s k förhöjda grundavdraget ökar.

Julgåvor och julbord till anställda

En julgåva till en anställd (gäller även för styrelseledamöter) är skattefri för mottagaren och avdragsgill för företaget, så länge gåvans värde (inklusive moms) inte överstiger 450 kr. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transport av gåvor in. Moms på en julgåva får lyftas med max 90 kr. Skulle värdet på gåvan överstiga 450 kr är gåvan skattepliktig från första kronan. Det innebär att företaget då inte får lyfta någon moms på kostnaden. Gåvan blir dock avdragsgill på samma sätt som lön men företaget måste däremot betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde.

Julgåvor till kunder är endast avdragsgilla om det handlar om enklare reklamgåvor av mindre värde. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor 300 kr (inklusive moms).

En förutsättning för att momsen på en representation ska få dras av är att det finns ett omedelbart samband med företagets verksamhet. Ett julbord kan ses som representation när det ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård. Det är inte längre möjligt att få något inkomstskatterättsligt avdrag för representationsmåltider. Däremot får avdrag för moms göras på ett underlag på högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Gäller kostnaden endast mat och alkoholfri dryck kan avdrag för moms göras med högst 36 kr. Om det däremot ingår alkoholdryck kan avdraget beräknas genom en schablon till 46 kr.

För kringkostnader vid personalfest, exempelvis utgifter för musikunderhållning, kan avdrag medges med högst momsen på ett underlag om 180 kr exklusive moms per person och tillfället.

Glöm inte att det aldrig går att göra avdrag för mer moms än vad som har debiterats.

Artikel av: Beatrice Hultman och Lisa Dahl, skattejurister på Mazars.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2019.

Tillbaka till Innehållsförteckningen