Momshantering vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand

Coronakrisen slår hårt mot privatpersoner och svenska företag, betalningsförmågan i samhället minskar och antalet konkurser ökar. Det innebär att det finns företag som inte får betalt för sålda varor och tjänster. Nedan redogör vi för en säljares möjlighet att få tillbaka momsen vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand som t ex ackord.

1. Kundförlust 

En kundförlust föreligger när betalning helt eller delvis uteblir trots att köparen är skyldig att betala det avtalade priset. 

Om en kundförlust är konstaterad kan säljaren få tillbaka tidigare redovisad utgående moms genom att sätta ned beskattningsunderlaget (det underlag på vilket momsen har redovisats) utan att utfärda en kreditnota.  

Nedsättningen sker genom att säljaren gör avdrag för den nedsatta momsen i momsdeklarationen för den redovisningsperiod då förlusten är konstaterad. Köparen behöver i sin tur inte justera sitt eventuella avdrag för ingående moms. 

För att säljaren ska få sätta ned utgående moms på detta sätt krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att denne inte kommer att få betalt för fordran, d.v.s. att det är fråga om en konstaterad kundförlust. 

Bedömningen av om en konstaterad kundförlust finns ska göras för varje kundfordran för sig. 

Skatteverket har i ett ställningstagande 2019-12-05 uttalat vad som krävs för att en konstaterad kundförlust ska föreligga. Ställningstagandet ersätter ett ställningstagande från 2008 om samma fråga. Jämfört med tidigare ställningstagandet innebär det senare en skärpning i vissa avseenden, vilket som utgångspunkt inte underlättar i den rådande Coronakrisen. 

Konkurs 

Om en köpare har försatts i konkurs anses normalt en konstaterad kundförlust föreligga, eftersom det då – särskilt för oprioriterade borgenärer – inte längre är sannolikt att säljaren kommer att få betalt.  

Skulle fordran inte finnas med i konkursbouppteckningen gäller inte denna presumtion utan i sådant fall ställs högre beviskrav på den säljare som vill redovisa kundförlust, se nedan under ”Övriga fall” 

Om säljaren ändå får utdelning i konkursen ska avdraget för kundförlust justeras och skatten ska redovisas igen i motsvarande mån när säljaren får betalningen. 

Kundförlusten ska redovisas i perioden för konkursbeslutet. 

Övriga fall  

Som beskrivits ovan är det säljaren som ska bevisa att en konstaterad kundförlust finns. Det innebär konkret att säljaren måste visa på omständigheter som innebär att det är sannolikt att säljaren inte kommer att få betalt för fordran.  

Så är normalt fallet bl a om köparen försatts i konkurs (se ovan) eller säljaren överlämnat fordran till Kronofogden som i en s.k. utredningsrapport konstaterat att köparen saknar tillgångar att betala skulden med. 

Även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala skulden, tillåter Skatteverket att obetalda fordringar som understiger 1 000 kr får behandlas som kundförluster om det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning och att både en betalningspåminnelse samt ett inkassokrav har skickats till köparen. 

Om säljare och köpare är i intressegemenskap utgår Skatteverket från att säljaren normalt har tillgång till uppgifter och dokumentation om köparens ekonomiska ställning, varför det ställs höga krav på den bevisning som säljaren ska prestera för att göra sannolikt att betalning inte kommer att erhållas. 

Innebär Coronakrisen några lättnader i bevisningen kring kundförluster? 

Frågan är om Coronakrisen motiverar några lättnader i bevisningen kring kundförluster. 

Skatteverket har i nuläget inte tillkännagett några särskilda lättnader i beviskravet för när en kundförlust ska anses konstaterad. Eftersom det är en krissituation då tingsrätter (som handlägger konkurser) och Kronofogdemyndigheten kan förväntas vara hårt ansträngda och handläggningstiderna därför extra långa, kan det finnas situationer då en säljare inte kan vänta på att en köpare försätts i konkurs eller på ett beslut från Kronofogdemyndigheten. 

En befogad fråga är vilka åtgärder som i det rådande läget kan anses tillräckliga för att få redovisa en konstaterad kundförlust. 

Vi kan utgå från att en säljare som vill hävda en konstaterad kundförlust alltid måste kunna visa (göra sannolikt) att köparen saknar tillgångar att betala skulden med. Detta bör åtminstone innebära att fordringen är äldre än normal kredittid och att säljaren aktivt försökt kräva in fordran genom betalningspåminnelse samt inkassokrav, men att dessa åtgärder varit resultatlösa. Säljaren kan förstås på annat sätt ha gjort sannolikt att gäldenären saknar tillgångar. Det är viktigt att säljaren sparar bevis på de åtgärder som vidtagits. 

Den som vill justera moms till följd av kundförlust bör göra ett öppet yrkande i momsdeklarationen

Det rekommenderas att den som vill yrka nedsättning på grund av en kundförlust gör ett s.k. ”öppet yrkande” i momsdeklarationen. Ett ”öppet yrkande” skyddar säljaren från skattetillägg för det fall Skatteverket skulle anse att de vidtagna åtgärderna är otillräckliga och att förlusten därmed inte utgör en konstaterad kundförlust. Yrkandet görs i momsdeklarationen under ”upplysningar” eller i en särskild bilaga till momsdeklarationen. 

Ett ”öppet yrkande” är en skriftlig förklaring till varför säljaren anser att det finns – i detta fall – en konstaterad kundförlust och med vilket belopp beskattningsunderlaget har satts ned.  Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att konstatera att kunden inte har några tillgångar att betala fordran med. Det är viktigt att spara bevisning för de åtgärder som vidtagits om Skatteverket skulle ifrågasätta hanteringen. En öppen och korrekt redogörelse kan innebära att yrkandet om nedsatt beskattningsunderlag anses vara ett oriktigt yrkande men aldrig en oriktig uppgift som kan medföra skattetillägg 

Observera således att det inte är tillräckligt att endast skriva att nedsättningen av beskattningsunderlaget beror på en konstaterad kundförlust. Om Skatteverket skulle göra annan bedömning kommer säljaren att påföras skattetillägg för oriktig uppgift. 

Ett öppet yrkande rekommenderas oavsett på vilken grund säljaren anser att det finns en konstaterad kundförlust (d.v.s. även om nedsättningen av beskattningsunderlaget sker efter att köparen har försatts i konkurs). Särskilt viktigt blir det öppna yrkandet förstås om säljaren anser att kundförlust finns utan att köparen försatts i konkurs eller om säljaren inte har en utredningsrapport från Kronofogdemyndigheten som bevisar att köparen saknar tillgångar till betalning av skulden. 

 

2. Prisnedsättning i efterhand 

Om priset på en såld vara eller tjänst sätts ned i efterhand ska beskattningsunderlaget sättas ned i motsvarande mån. Prisnedsättningar grundar sig vanligen på en överenskommelse mellan säljaren och köparen (det kan röra sig om en utgiven bonus eller en rabatt på fel i levererad vara, bristande kvalitet i utförd tjänst, eller på annan omförhandling av ett avtal mm) eller på att en tvist om fordrans storlek har avgjorts av t ex domstol. 

När en säljare redovisat utgående moms och beskattningsunderlaget minskar på grund av nedsättningen av priset får den utgående momsen minskas med ett belopp som motsvarar momsen på nedsättningen. 

En förutsättning för att beskattningsunderlaget och den utgående momsen ska få sättas ned vid prisnedsättningar i efterhand är att säljaren utfärdar en kreditnota till köparen.  

Generellt gäller nämligen att den som anger ett momsbelopp i en faktura är betalningsskyldig för detta belopp gentemot staten. För att befrias från betalningsskyldighet måste säljaren utfärda en kreditnota, vilket gör att köparen ska justera sitt momsavdrag i motsvarande mån (konstaterade kundförluster är ett undantag där ensidig justering av momsen godtas). 

Ändringen ska göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen enligt god redovisningssed bokförts eller borde ha bokförts. 

Ackord mm

Skatteverket ansåg tidigare att förlust på grund av ackord var att likställa med kundförlust men har i ställningstagandet 2019-12-05 ändrat uppfattning och hänför numera sådana förluster till ackordsförluster. 

Skatteverket uttalar i sitt nya ställningstagande följande om ackord och skuldsanering. 

”Förluster som uppkommer vid olika former av ackord eller vid skuldsanering ska behandlas som nedsättningar av priset i efterhand, under förutsättning att förlusten innebär att köparens skyldighet att betala sin skuld till säljaren antingen helt har bortfallit eller har fastställts på en slutgiltig nivå. Så är fallet vid ett lagakraftvunnet offentligt ackord, vid lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering och vid ett fullföljt underhandsackord. Även i dessa situationer gäller att en nedsättning av beskattningsunderlaget bara får göras om säljaren ser till att en kreditnota utfärdas till köparen. Köparen är då skyldig att återföra den avdragna ingående skatt som hänför sig till prisnedsättningen enligt kreditnotan. Om en kreditnota inte utfärdas får parterna anses ha avtalat att beskattningsunderlaget inte ska sättas ned. I så fall ska ingen kreditnota utfärdas och ingen justering ska göras av säljarens utgående skatt eller av köparens avdragna ingående skatt. 

Om ett ackord innebär att säljaren får delvis betalt för en fordran som har behandlats som kundförlust ska avdraget för kundförlust justeras och skatten ska redovisas igen i motsvarande mån när säljaren får betalningen.” 

 

skatt kommentar

"Det är säljaren som har bevisbördan för att denne inte kommer att få betalt för sin fordran och kraven för att visa detta är strikta. Just för att kraven är så strikta rekommenderar vi ett s.k. öppet yrkande i momsdeklarationen för den som vill hävda att det föreligger en konstaterad kundförlust. 

Vill du ha hjälp med momshanteringen vid kundförluster och/eller prisnedsättningar är du välkommen att kontakta oss."

Mazars Momsgrupp

Publicerad 2020-03-27 i Mazars Nyhetsbrev April/Maj 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Mazars Momsgrupp