Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att anstånd kan medges för moms som ska betalas tillbaka

I dom den 10 januari 2022 slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)fast att reglerna om anstånd med betalning av skatt även gäller moms som Skatteverket kräver tillbaka av en skattskyldig. Mazars var ombud för den skattskyldige.

Fallet handlar i grunden om ett aktiebolag som nekats avdrag för ingående moms av Skatteverket. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och ansökte i samband härmed om anstånd med betalning av den moms som Skatteverket krävde tillbaka.

Anstånd med betalning av skatt kan medges på flera grunder. En grund är om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att betalas, s.k. ändringsanständ.

Skatteverket meddelade bolaget att anstånd inte kunde medges, eftersom det inte fanns någon skatt att betala, men krävde samtidigt att bolaget skulle betala tillbaka den moms som Skatteverket menade inte var avdragsgill.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som instämde i Skatteverkets bedömning att det inte fanns skatt att betala.

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 27 maj 2021 fann att överskjutande ingående moms som ska återbetalas till Skatteverket, med anledning av ett tvistigt beslut, ska likställas med skatt att betala, vilket innebär att anstånd kan beviljas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom till HFD som i dom den 10 januari avslår Skatteverkets överklagande och konstaterar att det belopp som Skatteverket krävt tillbaka avser överskjutande ingående moms och att det därmed utgör skatt i lagens mening. Bolaget har därmed rätt till anstånd med betalningen av beloppet om övriga förutsättningar för anstånd är uppfyllda.

 

skatt-kommentar png

Domen från HFD kommer att få stor betydelse för möjligheten att få anstånd med betalning av moms under en pågående process där Skatteverket kräver tillbaka moms av en skattskyldig.

Grunden för Skatteverkets inställning är att Skatteverket i ett ställningstagande 2020-08-31 ansett att ändringsanstånd bara kan beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden. Om saken gäller överskjutande ingående moms eller negativ utgående moms som ska återbetalas av den skattskyldiga till följd av ett tvistigt beslut, så finns det inte någon skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden. Vi utgår ifrån att Skatteverket omedelbart upphäver sitt ställningstagande och istället följer HFD:s dom.

Det kan tyckas självklart att moms som Skatteverket kräver tillbaka av ett företag är skatt som kan omfattas av anstånd. HFD har nu krasst konstaterat att så är fallet men det ska betänkas att bolaget fick kämpa mot Skatteverket för att få sin självklara ståndpunkt bekräftad och det var först i kammarrätten som bolaget fick medhåll. 

Mazars var bolagets ombud i processen och det är glädjande att både kammarrätten och HFD medgav bolaget full ersättning för de ombudskostnader bolaget haft för processen.

Inom Mazars finns en processgrupp som bl.a. hjälper företag och enskilda att ta till vara sin rätt i processer mot Skatteverket. Du är välkommen att kontakta oss om Du har behov av hjälp. 

Fredrik Rosén, skattejurist Mazars

HFD domen  

Vill du veta mer?