HFD slår fast att en momsregistrering innebär rätt till momsavdrag - ny dom i HFD där Mazars var ombud för den skattskyldige

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 24 september 2021 bedömt betydelsen av en momsregistrering för rätten till avdrag för ingående moms. HFD slår fast att en momsregistrering innebär att Skatteverket vid tidpunkten för registreringsbeslutet ansett att den skattskyldige bedriver momspliktig verksamhet och följaktligen har rätt till momsavdrag för de inköp som gjorts till den verksamhet som momsregistrerats.

Målet gäller ett aktiebolag som bedriver sjukvård men även hästförsäljning och därmed förenlig verksamhet. 2014 godkände Skatteverket bolagets ansökan om momsregistrering för hästverksamheten.

Under 2016 granskade Skatteverket verksamheten på nytt. I maj 2016 meddelade Skatteverket bolagets verksamhet var en momspliktig verksamhet samt att momsen var avdragsgill eftersom den avsåg den verksamhet som bolaget var registrerat för.

Skatteverket granskade verksamheten på nytt avseende redovisningsperioderna januari 2015 – december 2015 samt januari 2016 – juni 2016 och fann i beslut i oktober 2017 att den del av bolagets verksamhet som är inriktad mot häst inte är uppfyller kraven för att vara momspliktig och att momsavdrag inte kan medges för privata kostnader. Skatteverket beslutade därför att bolaget inte hade rätt till avdrag för moms på kostnader som hörde till hästverksamheten.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som konstaterade att det är ostridigt att bolaget inte agerat bedrägligt eller undandragande i samband med sin registrering till moms. Förvaltningsrätten fann därför att bolaget inte kunde nekas avdrag för ingående moms på den grunden att bolaget inte bedrev momspliktig verksamhet. Förvaltningsrätten hade dock i samma dom funnit att hästverksamheten inkomstskatterättsligt var en privat hobbyverksamhet och att bolagets kostnader för hästarna därför var ägarnas privata levnadskostnader. Eftersom momsavdrag inte medges för privata levnadskostnader nekades bolaget avdrag.

Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som inte fann anledning att göra annan bedömning än den som förvaltningsrätten gjort.

I dom den 24 september 2021 konstaterar HFD att registreringen till moms innebär att Skatteverket vid tidpunkten för registreringsbeslutet bedömt att bolagets verksamhet är en momspliktig verksamhet. HFD konstaterade vidare att Skatteverket inte heller meddelat bolaget att myndigheten inte längre stod fast vid den uppfattningen. I detta fall var det, som vi skrivit ovan, dessutom så att Skatteverket prövat verksamheten och meddelat bolaget att de ansåg att bolaget bedrev momspliktig verksamhet.

Av EU-domstolens praxis framgår att skattskyldigheten till moms inte kan frånkännas någon retroaktivt utom i fall av bedrägeri eller missbruk. Då det inte var fråga om en sådan situation kunde avdrag inte vägras på den grunden att bolaget inte bedrev momspliktig verksamhet.

Eftersom Skatteverket hade godtagit hästverksamheten som en momspliktig verksamhet och registrerat bolaget till moms för verksamheten, fann HFD vidare att avdrag inte heller kunde vägras med hänvisning till en allmänt hållen invändning från Skatteverket om att all ingående moms i verksamheten avsett förvärv för privat bruk.

 

skatt-kommentar png

Som HFD skriver – och som vi som ombud för bolaget hävdat i målet – kan inte skattskyldigheten till moms frånkännas någon retroaktivt utom i fall av bedrägeri eller missbruk.  Detta synsätt är inte nytt utan baseras på principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet och följer av praxis i EU-domstolens domar i målen C-110/94 INZO och C-400/98 Breitsohl.

Principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet är således etablerade sedan länge. Det är just på grund av dessa principer och den inskränkta möjlighet att i efterhand kunna korrigera ett felaktigt beslut som Skatteverket vanligen är ytterst noggrant vid en momsregistrering.

Det krävs därför vanligtvis att företag som vill få igenom en momsregistrering bevisar att företaget kommer att bedriva momspliktig verksamhet. För vissa kategorier av företag innebär beviskravet i praktiken att företaget tvingas till att börjar fakturera sina kunder utan moms för att kunna bevisa för Skatteverket att de borde ha fakturerat sina kunder med moms.

Skatteverkets argumentation i målet syftar till att ändra gällande rättsprinciper till Skatteverkets fördel. Skatteverket gör nämligen gällande att praxis inte omfattar situationer då Skatteverket vid ett beslut om momsregistrering gjort en felaktig bedömning och beslutet att godkänna en momsregistrering därmed var oriktigt redan när det fattades.

HFD menar dock att principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet är lika relevanta oavsett de skäl som Skatteverket har för att ompröva den bedömning som Skatteverket gjorde vid momsregistreringen.

Skatteverket hävdade också att momsen på inköp till verksamheten skulle nekas på den grunden att inköpen hörde till privat hästverksamhet. Även denna ståndpunkt är obegriplig. Den moms som bolaget dragit av avsåg inköp till hästverksamheten. Om nu Skatteverket godkänt verksamheten som en momspliktig verksamhet kan inköp som görs för denna verksamhet knappast vara privata inköp. Även i detta avseende ger HFD bolaget och Mazars rätt.

HFD:s dom innebär att företagare alltjämt kan utgå från att den bedömning som Skatteverket gör vid momsregistreringen gäller, i vart fall fram till dess Skatteverket meddelat annat, och att momsavdrag som gjorts för inköp till den verksamhet som momsregistrerats inte kan ifrågasättas utan lagstöd.

Har Skatteverket tidigare fattat ett beslut som innebär att ditt företag inte har rätt till momsavdrag? 

Tänk på att det är möjligt att begära omprövning av Skatteverkets beslut sex år tillbaka, dvs fram till den 31 december 2021 kan omprövning begäras av beslut som Skatteverket fattat 2015 och senare.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Mazars. Inom Mazars Skatt finns en processgrupp som bistår skattskyldiga med hjälp i skatteprocesser. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp i en skatteprocess.

 

Fredrik Rosén, skattejurist

 

HFD dom 21-09-24, mål nr 3562–19 samt 3563–19

Vill du veta mer?