Gåvor från aktiebolag till välgörenhet är inte alltid skattefria även om rekvisiten i ABL är uppfyllda

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 4 april 2023 dom i mål nr 6077–22 om utdelningsbeskattning i aktiebolag för gåvor som lämnas till välgörenhet. Klaganden hade i en ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden ställt frågan om, och i så fall hur, beskattning kommer ske för gåvorna om bolagsstämman fattar beslut om värdeöverföring.

Överlåtelse av rätten till framtida utdelning

Det är enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, möjligt att överlåta rätten till framtida utdelning. Det är då den som äger rätten till utdelningen när den kan disponeras som ska ta upp den till beskattning enligt kontantprincipen. När överlåtelse sker i form av gåva till en välgörenhetsorganisation finns i vissa fall undantag från beskattning. Det ställs då krav på hur gåvomottagaren ska använda sina skattefria intäkter, det s.k. fullföljdskravet.

Allmännyttiga gåvor

Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL, besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider mot skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 3 §. Bestämmelsen är ett undantag från kravet på affärsmässiga beslut i förhållande till bolagets vinstsyfte och skyddet för bolagets aktieägare. Bestämmelsen kan spåras tillbaka till början av första världskriget när Regeringsrätten beslutade att Göteborgs bank kunde lämna bidrag till byggandet av svensk pansarbåt trots att det var främmande för bolagets verksamhet och stod i strid mot vinstsyftet. Transaktionen var dock både allmännyttig och av ringa betydelse i förhållande till bolagets verksamhet. Sen dess har högsta instans prövat ett antal mål med olika former av allmännyttiga gåvor.

Omständigheterna i målet

AA är ensam aktieägare i ett företag som bedriver kapitalförvaltning och som tidigare har skänkt pengar till olika välgörenhetsorganisationer genom att överlåta sin rätt till framtida utdelning. Detta har AA kunnat göra utan att beskattas. AA undrade nu om det är möjligt att i stället låta bolagsstämman fatta beslut om att ge allmännyttiga gåvor till välgörenhetsorganisationer och om sådana förfaranden skulle kunna anses jämförbara med att överlåta rätten till framtida utdelning.

 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterade att de planerade förmögenhetsöverföringarna till olika välgörenhetsorganisationer inte kan motiveras utifrån bolagets verksamhet och att det av rättspraxis följer att en förmögenhetsöverföring av det slaget anses innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget.

Vad gäller överföringen i sig nöjer sig domstolen med att konstatera att den inte går att jämföra med att en aktieägare överlåter sin rätt till framtida utdelning. Det saknar betydelse att aktieägaren inte kan disponera över de medel som förs över.

Mazars skattejurister kommenterar

Det är inte möjligt att jämställa en allmännyttig gåva enligt ABL med att en aktieägare överlåter sin rätt till framtida utdelning. Bestämmelsen om allmännyttiga gåvor tillmäts inte heller självständig betydelse i förhållande till reglerna om utdelning. I det aktuella fallet var det en ensam aktieägare som ville låta bolagsstämman (aktieägaren själv) fatta beslut om gåva vilket innebär att vinstsyftet och skyddet i ABL för aktieägare inte var av stor betydelse. Allmännyttiga gåvor enligt ABL träffas inte heller av fullföljdskravet i IL vilket kan påverka hur det överförda värdet används. Även om målet gällde en ensam fåmansföretagare är det inte självklart att liknande resonemang inte kan användas även på andra typer av aktiebolag mot bakgrund av domstolens resonemang i domen.

Hade aktieägaren i detta fall i stället valt att ge bort rätten till utdelning så hade det inte varit några problem ur ett skatterättsligt perspektiv.

Om du har funderingar över att ge bort din rätt till utdelning och vill veta mer om vad man bör tänka på, är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev april/maj 2023

Vill du veta mer?