Fråga om beslut att ansöka om permutation för stiftelse har fattats i behörig ordning

Förvaltningsrätten i Stockholm återförvisar ärende om ändring av ändamål för en stiftelse till Kammarkollegiet för prövning i sak.

Bakgrund

I målet hade två företrädare för stiftelsen med stöd av fullmakt från SEB:s styrelse (förvaltare) fattat beslut om att ansöka om ändring av stiftelsens stadgar. Ansökan avsåg att ändra stiftelsens ändamål, s.k. permutation.

Kammarkollegiet som hanterar denna typ av ansökningar ansåg att beslutet att ansöka om permutation inte fattats i behörig ordning. Enligt Kammarkollegiet är det förvaltaren, i detta fall SEB, som har behörighet att fatta beslut om ändring av föreskrifterna i fråga om s.k. anknuten förvaltning.

Frågan i målet är därmed om förvaltaren som högsta organ haft rätt att delegera beslutsbefogenheter som följer av stiftelselagens 6 kap. 1 och 2 §§.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterar att frågan om förvaltarens högsta verkställande organ har rätt att delegera sina beslutsbefogenheter, inte uttryckligen finns reglerat i stiftelselagen och att någon direkt vägledning inte heller finns i förarbeten eller praxis. I aktuellt fall innehåller inte heller stiftelsens föreskrifter några begränsningar i detta hänseende.

Enligt doktrin är rådande uppfattningen att det är lämpligt att förvaltarens högsta verkställande organ delegerar skötseln av en anknuten stiftelse till företrädare och att företrädaren då exempelvis kan fatta beslut om att ansöka om permutation.

Förvaltningsrätten konstaterar att den omständigheten att SEB ytterst ansvarar för förvaltningen av stiftelsen inte innebär att styrelsen inte har rätt att delegera uppgifter. Förvaltningsrätten konstaterar att vägledning kan sökas i annan lagstiftning på associationsrättens område eftersom stiftelselagen utformats i nära anslutning till dessa (prop. 1993/94:9 s. 304).

Enligt allmänna associationsrättsliga principer är delegation tillåten om inte förbud följer av lag eller föreskrift. Förvaltningsrätten konstaterar att det inte finns något uttryckligt sådant förbud eller begränsning av förvaltarens beslutsbefogenheter. Vidare framgår av 8 kap. 4 § aktiebolagslagen att en styrelse kan delegera sina arbetsuppgifter om det sker med omsorg och fortlöpande kontroll sker av om delegationen kan upprätthållas.

Den omständigheten att SEB:s styrelse ytterst ansvarar för förvaltningen av stiftelsen innebär därmed enligt förvaltningsrätten inte att förvaltningen av en anknuten förvaltad stiftelse ytterst är en angelägenhet för förvaltarens högsta verkställande organ. Detta eftersom förvaltarens högsta verkställande organ även vid delegation har ett kontrollansvar för de delegerade uppgifterna.

Förvaltningsrätten bedömer därmed att det inte finns något hinder i lagstiftningen för att förvaltarens högsta verkställande organ delegerar uppgiften att besluta om och ansöka om tillstånd att ändra stiftelsens föreskrifter. Kammarkollegiet har därmed inte haft skäl att avvisa stiftelsens ansökan. Ärendet återförvisades därför till Kammarkollegiet för fortsatt utredning.

Mazars skattejurister kommenterar

I domen prövas frågan om en stiftelses förvaltare, som har behörighet att ansöka om att ändra en stiftelses ändamål, har rätt att delegera sina beslutsbefogenheter till företrädare för stiftelsen.

Förvaltningsrätten kommer fram till att inget förbud finns varken i lag eller föreskrifter att en sådan delegation inte skulle vara tillåten. I domen fastställer förvaltningsrätten att delegation har skett i överensstämmelse med associationsrättsliga principer och att delegation i detta fall är möjlig.

Förvaltningsrättens bedömning är enligt oss rimlig mot bakgrund av att bestämmelsen i 8 kap. 4 § aktiebolagslagen inte innebär någon begränsning i styrelsens möjligheter att överlämna uppgifter till andra. Bestämmelsen anger därmed att delegation är möjlig. Att notera är att det yttersta kontrollansvaret oavsett delegation, fortsatt åligger förvaltaren vilket förvaltningsrätten också betonar i avgörandet.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev februari 2023

Vill du veta mer?