Förhandsbesked om växthus utgör byggnad eller byggnadsinventarium

Skatterättsnämnden (SRN) har den 16 december 2020 meddelat ett förhandsbesked i ett mål om huruvida ett växthus ska anses utgöra byggnad eller byggnadsinventarium. SRN konstaterar att ett växthus inte är en konstruktion som i sin helhet kan hänföras till byggnadsinventarier, utan en uppdelning mellan byggnad och byggnadsinventarier av växthusets olika komponenter är nödvändig. Förhandsbeskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sökanden (X AB) hade förvärvat ett friliggande växthus med tillhörande värmesystem. Växthuset skulle användas i bolagets verksamhet för odling av plantor. Växthusets grund utgjordes av cementblock, golvet av packad och avjämnad sten och dess stomme bestod av en plastbeklädd stålkonstruktion. Växthuset hade ventilationsluckor i taket samt på växthusets sidor. Vidare fanns det en automatisk rullport, en manuell port, en bevattningsramp samt elinstallationer för drift av klimatdator inne i växthuset. Värme­systemet består av två pelletspannor med tillhörande silos placerade på utsidan av växthuset.

X AB frågade SRN om växthuset i sin helhet kunde hänföras till byggnadsinventarier (fråga 1). Om så inte var fallet ville X AB ha svar på om golv, grundläggning och stålstomme kan ses som byggnad medan övriga delar utgör byggnadsinventarier (fråga 2).

X AB:s uppfattning är att växthuset är en konstruktion som ska ses som en helhet som är utformat för sitt industriella ändamål att driva upp växtplantor. Vidare är växthuset att jämställa med en maskin eller redskap, d.v.s. en helhet som endast fyller en funktion om de enskilda delarna är sammanfogade.

Skatteverkets uppfattning är att växthuset ska anses utgöra en byggnad. Skatteverket framförde vidare att en uppdelning ska göras mellan byggnad och byggnadsinventarier på så sätt att golv, grund, stomme och beklädnadsmaterial på väggar och tak alltid ska ses som byggnad. Till byggnadsinventarier bör hänföras värmeanläggning eftersom den specifikt avser växthus och är anpassad till aktuell produktion. Även den anslutna silon och hänförliga ledningar, styr- och reglerteknik m.m. avseende uppvärmning, särskild styrutrustning för ventilation anpassad för driften bör utgöra byggnads­inventarier. Skatteverket framförde också att det saknas vägledande praxis i fråga om uppdelning av byggnad och byggnadsinventarier i ett växthus, varför ett klargörande är av stor betydelse för rätts­tillämpningen.

Skatterättsnämnden framhöll att ett växthus i sin helhet inte kan anses utgöra ett byggnad­sinventarium. För att en konstruktion ska kunna anses utgöra byggnadsinventarium förutsätts det att konstruktionen helt eller delvis kan anses utgöra en maskin eller ett redskap. I förarbeten ges som exempel oljecistern, siloanläggning eller liknande. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan ett växthus inte anses jämförligt med dessa typer av konstruktioner.

Skatterättsnämndens uppfattning är att växthusets grund, golv, stålstomme samt väggar och tak beklädda med plast ska hänföras till byggnad. Detta gäller oavsett byggnadens form och materialval. Övriga anordningar, i och i anslutning till växthuset, är direkt eller huvudsakligen avsedda för den näringsverksamhet som bedrivs där och utgör därmed byggnadsinventarier.

Frank Persson, Skattejurist Mazars

Kommentar

Av flera skäl är det väsentligt att veta om en anskaffningsutgift hör till en byggnad, en byggnadsinventarie eller om anskaffningsutgiften ska delas upp mellan byggnad och byggnadsinventarie.

För näringsfastigheter, såsom ett växthus, ska utgifter för att anskaffa och förbättra en byggnad som regel dras av under innehavstiden genom årliga värdeminskningsavdrag. Sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden ska emellertid inte räknas in i avskrivningsunderlaget för byggnaden utan får skrivas av tillsammans med andra inventarier i verksamheten i snabbare takt än byggnaden.

Klassificeringen har vidare betydelse vid avyttring av en fastighet, eftersom mark- eller byggnadsinventarier inte ska tas med i kapitalvinstberäkningen.

Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Hit räknas inte sådana anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna användning.

Vidare gäller att en konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställs vid fastighetstaxeringen hänförs till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller redskap. I målet var omständigheterna sådana att växthuset ännu inte åsatts något taxeringsvärde

Det finns exempel i praxis då ett specialbyggt hus för snabbtorkning av trävirke ansågs vara en sådan konstruktion som i sin helhet tjänstgjorde som maskin, dvs en byggnadsinventarie. Anläggningen var utformad utifrån dess syfte och var inte användbar som arbetslokal eller lagerlokal.

Återstår att se om HFD kommer göra en annan klassificering av växthuset än Skatterättsnämnden vid sin prövning.

I sammanhanget finns skäl att kort beröra ett relativt nytt rättsfall avseende en solcellsanläggning. I målet HFD 2017 ref 36 var fråga om anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning som placerats på en ekonomibyggnad i ett lantbruk skulle delas upp mellan byggnad och byggnadsinventarier.

Den el som producerades i solcellsanläggningen skulle användas i flera byggnader för olika ändamål. Överskottet skulle säljas på marknaden. Anläggningen var således inte avsedd att tillgodose ett särskilt behov av el i den bedrivna lantbruksverksamheten. Med hänsyn härtill fann HFD att anläggningen inte uppfyllde förutsättningarna för att hänföras till byggnadsinventarier. I stället skulle utgiften i sin helhet räknas in i anskaffningsvärdet för den ekonomibyggnad där anläggningen hade placeras.

Gränsdragningen mellan byggnad och byggnadsinventarier är inte alltid enkel. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Fredrik Rosén, Skattejurist på Mazars

 

Skatterättsnämndens förhandsbesked

https://skatterattsnamnden.se/publiceradeforhandsbesked/2020/inventarierellerbyggnad.5.117e17f7175c97b811f1f1.html

Kontakta oss