Tillfälliga regler om bolags- och föreningsstämmor

2020-05-11 I en tid av hög smittspridning på grund av Covid-19 kan det vara svårt för många bolag att genomföra och delta i årsstämmor, som för många företag och föreningar ska genomföras nu under våren.

Den 15 april 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft för att underlätta för bolag att hålla årsstämmor utan personlig närvaro. Styrelsen ska kunna ta beslut att samla in fullmakter för ett utpekat ombud eller ordna poströstning, utan att sådana möjligheter finns i bolagsordningen eller stadgarna. På det sättet kan antal deltagare som närvarar personligen på årsstämman hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt.

Lagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden och gäller till och med 31 december 2020.

Den 30 april lämnade regeringen ytterligare förslag till den nya lagen. De kompletterande reglerna innebär möjlighet för bolag och föreningar att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysisk närvaro. Förslaget innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?