Välkommet besked om koncernbidrag kopplat till korttidsarbete

2020-06-18 Enligt ett nytt uttalande från Tillväxtverket påverkar inte ett lämnat koncernbidrag för räkenskapsår 2019 möjligheten att erhålla stöd för korttidsarbete. Däremot så bedöms aktieutdelning fortsatt annorlunda.

En grundläggande faktor till att ett företag ska få stöd för korttidsarbete är att företaget befinner sig i en svår ekonomisk situation. Tillväxtverket har tidigare ansett att ett företag som har tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetal­ning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte rim­ligen kan anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd.

Tillväxtverket gör nu en ny tolkning av reglerna och bedömer att företag som regel inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag för räkenskapsår 2019 påverkar således inte möjligheten att erhålla stöd. För bolag med brutet räkenskapsår gäller samma bedömning för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020, då stödet för korttidsarbete trädde i kraft.

Som grund till sin bedömning lägger Tillväxtverket vikt vid att många företag redan har beräknat sitt resultat med beaktande av koncernbidrag. Det blir då en stor inverkan på både givande och mottagande bolag för att bryta upp och ändra bokslutet, vilket krävs för att återta koncernbidrag.   

Däremot bedöms utdelning fortfarande på ett annat sätt jämfört med koncernbidrag, vilket gör att utdelning sätter stopp för möjlighet till stöd. Undantag görs dock för aktieutdelningar som skett före 16 mars 2020. Tillväxtverket motiverar detta med att ett beslut om ändring av aktieutdelning är en mycket mindre ingripande åtgärd än att revidera ett bokslut. Koncernbidrag är en del av årsbokslutet, till skillnad mot sedvanlig aktieutdelning som stämman tar beslut om direkt.

Tillväxtverkets klartecken för koncernbidrag är ett mycket välkommet besked. Bolag som av olika anledningar har valt att genom en koncernstruktur dela upp sin verksamhet, ska inte missgynnas genom att bli begränsade till möjligheten att lämna koncernbidrag. Att Tillväxtverkets nya uttalande nu även går i samma linje som bedömningen av koncernbidrag vid omställningsstöd underlättar för företagen. Det hade dock varit önskvärt att även koncernbidrag för räkenskapsår 2020 inte ska förhindra möjlighet till stöd. På så sätt hade bedömningen blivit lika rakt igenom vad gäller de båda stöden. Det återstår att se om det kommer några mer uttalanden från Tillväxtverket i frågan.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?