Kvalificerade andelar – Generationsskifte

Vid halvårsskiftet 2019 infördes särskilda regler som skulle underlätta vid generationsskiften av fåmansföretag. Bakgrunden var att enligt tidigare regler upphörde aldrig föräldragenerationens aktier i ett holdingbolag att omfattas av de s.k. 3:12-reglerna om verksamhetsbolaget togs över av barnen. Enligt de särskilda generationsskiftesreglerna krävs bl.a. att det bolag som föräldragenerationen äger ska ha överlåtit en andel i ett fåmansföretag, en rörelse eller en verksamhetsgren. Skatterättsnämnden (SRN) har nu prövat om ett inlösenförfarande av aktier kan likställas med en överlåtelse av andelar vid tillämpningen av dessa regler. SRN fann att ett inlösenförande inte kunde likställas med en överlåtelse. Däremot angås SRN att ett förfarande där två aktier behålls och överlåts efter ett inlösenförfarande är att likställa med en överlåtelse av andelar.

Sökande i förhandsbeskedet var A. Han ägde XX procent av aktierna i fåmansbolaget X AB i vilket han var verksam i betydande omfattning. Övriga aktier innehölls av hans söner, B och C, samt D som var anställd i bolaget. B och C hade genom gåva erhållit sina aktier av A.

A planerade att genomföra ett s.k. generationsskifte i vilket han avsåg att först överlåta sina aktier i X AB till ett av honom helägt nystartat trädabolag, Y AB. Därefter planerade A att genomföra en minskning av aktiekapitalet genom att dra in de aktier som innehölls av Y AB genom ett s.k. inlösenförfarande, i vilket Y AB erhöll återbetalning motsvarande aktiernas marknadsvärde.

De kvarvarande aktieägarna i X AB kom att fortsätta bedriva verksamheten vidare medan A upphörde att vara verksam i bolaget. Han avsåg inte heller vara verksam i Y AB.

A ville mot bakgrund av ovan veta om en inlösen av Y AB:s samtliga aktier i X AB var förenligt med en överlåtelse av andelar.

Skatteverket (SKV) ansåg att ett inlösenförfarande inte kunde likställas med en överlåtelse, med anledning av att det inte är någon som tar över de aktuella aktierna. Däremot hade SKV inga invändningar mot förfarandet där Y AB valde att behålla två aktier i X AB som efter inlösen överlåt andelarna till sönerna.

SRN instämde med SKV:s bedömning gällande att ett inlösenförfarande inte kunden likställa med en överlåtelse av andelar eftersom det inte sker en reell äganderättsförändring vid inlösen. Det alternativa förfarandet att X AB istället löser in alla aktier som Y AB äger utom två, vilket Y AB senare säljer till B och C för marknadspris ansåg nämnden däremot vara förenligt med villkoren.

Två personer var skiljaktiga och ansåg att ett inlösenförfarande uppfyller villkorets ordalydelse, eftersom det inte går att utläsa något krav på att tillgången består hos förvärvaren. 

 

Philip Ziser, Skattejurist

skatt-kommentar png

 

Vi anser att SRN:s förhandsbesked är välkommet. Förhandsbeskedet ger en god vägledning i hur man kan underlätta ett generationsskifte och hur man ska tolka villkoren i bestämmelsen. Detta kommer att underlätta för många fåmansföretagare att överlåta sin verksamhet till andra familjemedlemmar.   

Planerar ni att genomföra ett generationsskifte är ni välkomna att kontakta oss.

Per Kristerson, Skattejurist

Vill du veta mer?