Förhandsbesked om friskvård

Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för fält- och westernskytte samt för kurs i hästkörning har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Omständigheter

Vad gäller omständigheterna i fallet med fält- och westernskytte är sökanden väldigt intresserad av skytte och vill använda sitt friskvårdsbidrag för att träna skytte i ovan nämnda grenar. Sökanden är även medlem i skytteklubben som bedriver verksamhet på den lokala skjutbanan. Sökandens arbetsgivare erbjuder var och en i personalstyrkan 2 000 kr i friskvårdsbidrag.

Vad gäller fallet med hästkörning avser sökanden att använda sitt friskvårdsbidrag till en fortsättningskurs i hästkörning som tillhandahålls av en travskola. Kursmaterial, lån av hjälm och säkerhetsutrustning, samt häst och sulky tillhandahålls av kursarrangören. Kursen är en uppföljningskurs till en tidigare kurs som sökanden genomfört. Sökandens arbetsgivare erbjuder var och en i personalstyrkan 3 000 kr i friskvårdsbidrag.

Personalvårdsförmåner kan vara skattefria och är ett undantag från huvudregeln att alla inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt. Med personalvårdsförmåner avses förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet eller liknande och lämnas på grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om. En förmån måste rikta sig till hela personalen för att den ska vara skattefri. Det är upp till rättstillämpningen att avgöra vad som anses vara av mindre värde och enklare slag av motion och annan friskvård. I rättsfallet HFD 2018 ref. 2 ansågs golfspel på en pay and play golfbana, där utrustning kunde hyras på banan och där det inte krävdes medlemskap eller grönt kort för att spela, utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Den aktuella frågan är om de här aktiviteterna kan omfattas av reglerna för en skattefri personalvårdsförmån. I skyttefallet ansåg sökanden att det var en skattefri personalvårdsförmån eftersom aktiviteten innebär fysisk träning, är en förmån av mindre värde, riktar sig till hela personalen och utövandet kan ske genom att de vapen som används kan lånas av föreningen.

I hästkursfallet ansåg sökanden att det var en skattefri personalvårdsförmån eftersom aktiviteten innebär fysisk träning, förmån av mindre värde, riktar sig till hela personalen och att kursen genomförs hos kursarrangören som tillhandahåller häst och all utrustning som behövs.

Rättslig bedömning

I praxis från HFD finns uttalanden som anger att bestämmelserna om skattefrihet för personalvårdsförmåner utgör ett undantag från huvudregeln om skatteplikt och att undantaget därför bör tillämpas restriktivt.

Skatterättsnämnden (SRN) bedömde att för fält- och westernskytte gäller som utgångspunkt att det finns tillgång till utrustning i form av olika typer av vapen. För den som inte har något eget vapen krävs det enligt ansökan ett medlemskap i skytteklubben för att kunna låna vapen och träna de olika formerna av skytte. Detta skiljer ifrågavarande aktivitet från den typ av golfspel som prövades i HFD 2018 ref. 2. Fält- och westernskytte är således inte en skattefri friskvårdsförmån.

Rörande hästfallet var bedömningen att det var fråga om ersättning som ska betalas ut för deltagande i en relativt avancerad kurs där svårighetsgraden på momenten i kursen dessutom ökar efter hand. Detta ansågs tillräckligt för att den restriktiva tillämpningen ska gälla och det skiljer sig från fallet med pay and play på golfbana i HFD 2018 ref. 2. Kurs som är en fortsättningskurs i hästkörning är därmed inte en skattefri friskvårdsförmån.

Båda förhandsbeskeden är överklagade och ska prövas av HFD.

Artikel av: Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars Helsingborg.

skatt kommentar

"SRN anser alltså att aktiviteter som, i och för sig är av mindre värde men som kräver medlemskap i en förening eller utgör en avancerad fortsättningskurs, inte omfattas av skattefrihet enligt reglerna för personalvårdsförmåner. Förhandsbeskeden är överklagade och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Skatteverkets lista över ”godkända” motions- och friskvårdsaktiviteter utvidgades nyligen och omfattar numera även exempelvis golf, ridning, utförsåkning och segling. Om SRN:s beslut fastställs av HFD finns en risk att Skatteverket ”ser över” listan med skattefria personalvårdsförmåner. Kommer till exempel skid- eller seglarskola även fortsättningsvis omfattas av reglerna enligt Skatteverket?

Välkommen att kontakta Mazars skattejurister om ni har frågor angående personalvårdsförmåner."

Anders Fridlund, skattejurist Mazars Helsingborg.

11-19/D

34-19/D

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2019.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?