Integritetspolicy

Mazars tar säkerheten och vårt juridiska ansvar för era personuppgifter på allvar. Denna policy förklarar relevant information om behandling av personuppgifter, som samlas in via den här webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig 

Om ni inte gör en förfrågan till oss rörande personuppgifter som vi är personuppgiftsbiträde för, är Mazars personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som ni tillhandahåller oss via vår webbplats. Om ni skulle göra en förfrågan som berör ett av våra dotter-/koncernbolag, kommer vi att vidarebefordra förfrågan till det för er räkning.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Personuppgifter som vi behandlar till följd av att ni besöker vår webbplats beror på de uppgifter som ni tillhandahåller oss. Om ni besöker vår webbplats utan att ta vidare kontakter med oss, kommer vi enbart att behandla uppgifter som ingår i kakor som är nödvändiga för att driva vår webbplats (se "Kakor" för mer information). Om ni skulle besluta att ta kontakt med oss genom att till exempel lämna in ett ansökningsformulär, kommer vi att behandla uppgifterna som ni tillhandahåller för de ändamål som anges i formuläret. Vissa fält är obligatoriska, eftersom vi utan dem inte kan ta vidare kontakt med er för att besvara er förfrågan.

När ni tar kontakt med oss, gör vi vissa fält obligatoriska för att göra det möjligt för oss att behandla er förfrågan. Ni kan välja att tillhandahålla oss ytterligare personuppgifter, inbegripet specialkategorier av personuppgifter. Ifall ni tillhandahåller oss specialkategorier av personuppgifter, ger ni oss ert samtycke att behandla dessa.   

Användning av personuppgifter 

Vi kan behandla era personuppgifter som samlas in genom vår webbplats för de ändamål som sammanfattas nedan:

 • Ingående och fullgörande av avtal: Om ni skulle visa intresse för att bli kund hos Mazars, kommer vi att använda personuppgifterna för att ta steg för att ingå ett tjänsteavtal med er. Vi kan fortsätta att använda uppgifterna tillhandahållna genom vår webbplats i syfte att fullgöra våra plikter enligt ett avtal med er. 
 • Våra legitima intressen: Vi behandlar personuppgifter i syfte att driva vår affärsverksamhet, inbegripet att hantera vårt förhållande med er, uppfylla våra administrations-, bokförings- och bolagsrättigheter och -förpliktelser, underhålla och använda våra IT-system samt utveckla vår affärsverksamhet och våra tjänster.   
 • Rekrytering och personaladministration: Om ni ansöker om ett arbete genom vår webbplats, samlar vi in personuppgifter från arbetssökande i syfte att rekrytera nya anställda.
 • Säkerhet, kvalitet och riskhantering: Personuppgifter kan behandlas i samband med upprätthållande av säkerhet och inom ramen för intern kvalitets- och riskanalys. 
 • Direkt marknadsföring: vi kan behandla personuppgifter i direktmarknadsföringssyften för att befrämja och utveckla våra tjänster och för att tillhandahålla er information som vi tror kan vara av intresse för er. I samtliga fall kommer vi att ge er tillfälle att välja bort våra aktiviteter för direkt marknadsföring. Bortval kan uppnås genom att svara och använda avregistreringstillvalen som ingår i informationen som ni har mottagit eller genom att kontakta oss.  
 • Efterlevnad av lagkrav, förordningar eller en yrkesorganisation som vi är medlem i: Vi är underkastade lag- och tillsynskrav och yrkesmässiga förpliktelser. Vi behöver föra vissa register för att påvisa att våra tjänster tillhandahålls i enlighet med dessa förpliktelser och dessa register kan innehålla personuppgifter. 

Alla personuppgifter som inlämnas genom denna webbplats kan användas av oss i anonymiserad form för att bedöma och förbättra tjänsterna som levereras här och för våra vidare affärsutvecklingsaktiviteter. 

Till vem tillkännager vi personuppgifter? 

Då och då kan vi överföra eller tillkännage era personuppgifter till andra Mazars-enheter eller till tredje parter för något av syftena som anges ovan, inbegripet till stats- och branschorgan och tredje parter som utför tjänster för vår räkning, såsom webbhostingleverantörer, IT-leverantörer, betalningsleverantörer och leverantörer av kundvårdssystem.

När vi tillkännager era personuppgifter till tredje parter som utför tjänster för vår räkning, säkerställer vi att sådana tjänsteleverantörer enbart använder era uppgifter i enlighet med våra instruktioner. 

Vi kan också tillkännage era personuppgifter till tredje parter, ifall vi är förpliktade rättsligen, av tillsynsmyndigheter eller för eller i samband med rättsliga förfaranden att göra detta, eller på annat sätt i syfte att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter. 

Vi kan dela personuppgifter med andra medlemsföretag i Mazars, ifall detta är nödvändigt i administrativa syften och för att tillhandahålla yrkestjänster till våra kunder (till exempel när vi tillhandahåller tjänster som omfattar medlemsföretag i Mazars i olika länder).

På grund av vår verksamhets globala natur kan vi överföra era personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) till länder vars dataskyddslagar kanske inte är så omfattande som EU:s.  

När vi överför data utanför EEA, kommer vi enbart att överföra sådana personuppgifter till ett land som Europeiska kommissionen anser ha tillräckliga dataskyddslagar; eller b) ifall vi har infört en lämplig mekanism för dataöverföring, såsom EU:s standardavtalsklausuler, för att säkerställa att era personuppgifter är tillräckligt skyddade.    

Om ni skulle göra en förfrågan genom vår webbplats som berör ett av våra dotter-/koncernbolag, kommer vi att vidarebefordra förfrågan till det för er räkning. 

Vi säljer inte eller hyr inte ut era personuppgifter för något ändamål.   

Rättigheter som registrerad

Ni kan utöva ett antal rättigheter över era uppgifter, inbegripet: 

 • Få tillgång till personuppgifter som vi har lagrade om er 
 • Be oss att rätta era personuppgifter som vi har lagrade och är felaktiga 
 • Anhålla om få era personuppgifter raderade 
 • Återkalla samtycke till vår behandling av era personuppgifter (ifall vi behandlar era personuppgifter baserat på samtycke) 
 • Införa begränsningar i behandlingen av era personuppgifter 
 • Protestera mot vår behandling av era personuppgifter 
 • Be oss att överföra era personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (uppgiftsportabilitet)  

Vi kommer att hantera all utövning av era rättigheter som registrerad i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning. Om ni skulle vilja utöva någon av era rättigheter som registrerad eller har några frågor om denna policy, ta vänligen kontakt genom att använda vårt kontaktformulär .  

Om ni är missnöjd med sättet som vi har hanterat era personuppgifter på och vi inte är i stånd att lösa frågan för er, kan ni ta frågan till Datainspektionen. Ytterligare detaljer återfinns via deras webbplats på www.datainspektionen.se/.

Behandlingens varaktighet 

Vi kommer att hålla era personuppgifter lagrade i våra system under den längsta av följande perioder: a) så länge som det behövs för syftet som de samlades in för; b) en lagringsperiod som krävs av lagen; eller c) slutet på den rättstvistperiod under vilken en rättstvist eller utredningar skulle kunna uppstå med avseende på våra tjänster.  

Efter att de(n) tillämplig(a) lagringsperiod(en/erna) har gått ut, kommer personuppgifterna att raderas eller anonymiseras. 

Datasäkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska kontroller finns på plats för att skydda era personuppgifter mot förlust, missbruk, ändring eller oavsiktlig förstöring, såsom användning av antivirus, brandväggar, säkra servrar, krypteringsmjukvara för hårddiskar, skydd med lösenord, fysiska åtkomstkontroller, tvåfaktorsautentisering och intrång- och avvikelsedetektering.

Vår personal som har tillgång till era personuppgifter har tränats att upprätthålla sekretessen för sådana uppgifter. De kommer enbart att beviljas tillgång till era personuppgifter i den mån som de behöver denna information för att korrekt utföra sina åligganden. De personer som kan gå igenom era uppgifter är också underkastade strikt yrkesmässig diskretion.   

Villkor för att skydda uppgifter åtminstone till samma standard som vi gör förs vidare till alla våra entreprenörer, (under)behandlare och leverantörer.    

Regelbunden övervakning och testning av våra säkerhetsförsvar genomförs för att säkerställa att de fortsätter att vara effektiva mot de senaste hoten.  

Data som överförs via Internet av oss och genom denna webbplats skyddas genom krypteringsteknologier. Ingen transaktion som genomförs via Internet kan någonsin garanteras vara säker. 

Barn och vår webbplats 

Mazars förstår vikten av att skydda barns integritet, särskilt i en uppkopplad miljö. Våra webbplatser är inte avsiktligen konstruerade för eller riktade mot barn. Vi insamlar eller bevarar inte medvetet information om någon under 16 år genom vår webbplats. Om ni är under 16 år, måste ni inhämta samtycke från en förälder eller vårdnadshavare för att lämna in information genom vår webbplats. Var god be dem granska denna information, innan ni kommunicerar med oss.   

Kakor

Navigering på vår webbplats får till följd att kakor placeras på er dator. Kakor är små textfiler som placeras på er dator av de webbplatser som ni besöker. 

För ytterligare detaljer, gå vänligen igenom vår policy för kakor.   

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i maj 2019. Vi kan revidera den då och då. Ändringar kommer att publiceras på denna sida och vi rekommenderar att ni regelbundet gör en kontroll här för att säkerställa att ni fortsätter att v