Skatteprocesser

Emellanåt har företagare och Skatteverket olika uppfattningar om vad som är rätt och fel.
När Skatteverket har en avvikande mening mot din hjälper vi till att driva processen.

Vi kan lagarna, vi tar hand om eventuella överklaganden och svarar på frågor från Skatteverket.
Då kan du koncentrera dig på att driva din verksamhet.

Hos Mazars finns en skatteprocessgrupp bestående av Peter Klintsjö, Fredrik Rosén och Jessica Eklund.

  • Peter hade en tjänst som processförare och rättslig samordnare på Skatteverket fram till 1998 och har därefter drivit ett flertal processer som ombud eller biträde åt klienter i samtliga instanser.
  • Fredrik är utbildad kammarrättsassessor och har arbetat som domare i kammarrätten. Fredrik har de senaste 20 åren biträtt skattskyldiga i skatteprocesser som i flera fall avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen efter beviljade prövningstillstånd.
  • Jessica har erfarenhet av processföring från Skatteverket och har drivit processer i bl.a. internationella skattefrågor och stiftelsefrågor.

Vi hjälper dig med följande:

-          Utforma ett s.k. ”öppet yrkande” i deklarationen för att minska risken för skattetillägg och efterbeskattning.

-          Bistå vid skatterevision.

-          Svara på frågor från Skatteverket.

-          Upprätta svar på Skatteverkets överväganden och förslag till beslut.

-          Överklaga Skatteverkets beslut alternativt att begära omprövning av ett redan fattat beslut.

-          Ansöka om anstånd med betalning av skatt och skattetillägg.

-          Föra din talan i förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen).

-          Ansöka om förhandsbesked i frågor där en rättsfråga är oklar (Skatterättsnämnden).

Kontakta oss om du behöver hjälp.