Större bolag

Större bolag betyder större flöden. Om en intern rutin inte fungerar väl, kan det få stora effekter. Eftersom det inte är möjligt att kontrollera allt i detalj, inriktas revisionen av större bolag på granskning av processer så att man kan säkerställa att det finns en god intern kontroll. Vi hjälper dig säkerställa att du inte bara har de nödvändiga rutinerna, utan också de mest effektiva.

Vi sätter samman revisionsteam med just den kompetens du som kund behöver. Vi har lång erfarenhet av stora bolag och följer löpande det som händer med lagstiftningen, EU-anpassningen och den praxis som utvecklas på området. Vi vill ha en enkel och öppen dialog med dig som kund och vår ambition är att styrelse och företagsledning alltid ska få snabb och regelbunden information om väsentliga frågor och förhållanden som kommer fram vid revisionen.