Corporate Governance

Bolagsstyrning, eller lånat från engelskan, Corporate Governance, handlar om hur ledning, arbetsfördelning och maktfördelning ska ske mellan de olika bolagsorganen, då främst ägare, styrelse och företagsledning.

Det primära regelverket är aktiebolagslagen. Där utöver har vi i Sverige sedan 2005 en Svensk kod för bolagsstyrning.

Över åren har aktiebolagslag och kod för bolagsstyrning successivt anpassats till varandra. Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är noterade på reglerad marknad. Koden kan dock med fördel användas eller tillämpas även för andra bolag eller organisationsformer för att skapa förutsättningar för en balanserad struktur mellan företagets styrelse, dess ledning och dess ägare.

Bolagsstyrningskoden innehåller regler kring sammansättningen av styrelse, valberedning, m.m. och de intressekonflikter som bör beaktas i form av beroende till företagsledning och enskilda större ägare. Vidare finns det regler kring hur möjlighet till kommunikation och påverkan från ägarnas sida möjliggörs, styrelsens övergripande ansvar för intern kontroll i organisationen, hur såväl finansiell som icke-finansiell information kommuniceras ut till bolagets ägare.

Vill du läsa mer om Koden för Svensk Bolagsstyrning, så hittar du information här www.bolagsstyrning.se/koden

Vi hjälper dig med att skapa förutsättningar för en god bolagsstyrning, en bra modell för redovisning av er tillämpning av koden i en bolagsstyrningsrapport. Vi kan naturligtvis även utfärda granskningsrapporter avseende granskning av bolagsstyrningsrapporten, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, m.m.