Hållbarhetsrapportering enligt nya krav i ÅRL

De nya lagkraven om obligatorisk hållbarhetsrapportering gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 och omfattar större företag. Detta innebär att för de flesta stora företag ska informationen lämnas första gången i bokslut för räkenskapsår 2017 men för att det ska finnas något att rapportera behöver man börja arbeta med detta så snart som möjligt.

Med större företag menas i detta sammanhang företag som två år i rad, uppfyller mer än ett av nedanstående kriterier:

 • Medelantal anställda 250 personer
 • Balansomslutning 175 mkr
 • Nettoomsättning 350 mkr

Detta gäller alla företagsformer som omfattas av Årsredovisningslagen. För koncerner gäller:

 • Om dotterbolaget är stort men moderbolaget har upprättat en hållbarhetsrapport som omfattar hela koncernen så behöver inte dotterbolaget upprätta egen hållbarhetsrapport.
 • Om moderbolaget är ett litet bolag och det är en stor koncern så behöver inte moderbolaget upprätta hållbarhetsrapport och då måste eventuella stora dotterbolag upprätta egna hållbarhetsrapporter.
 • For noterade och finansiella bolag måste däremot ett litet moderbolag för en stor koncern upprätta en hållbarhetsrapport.

I hållbarhetsrapporten ska företaget beskriva sin affärsmodell, vilka policydokument som finns för de olika obligatoriska områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker och hur man hanterar dessa för respektive områden samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. Om man inte har något att redovisas för ett obligatoriskt område ska detta anges samt anledningen. De obligatoriska områdena är:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden och personal
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption
 • Stora noterade bolag ska även upplysa om sin mångfaldhetspolicy för styrelsen.

Hållbarhetsrapporteringen ska göras i förvaltningsberättelsen eller i ett separat officiellt dokument med hänvisning i förvaltningsberättelsen. Informationen behöver inte granskas av revisorn men den valda revisorn ska lämna ett yttrande om hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med kraven i Årsredovisningslagen.