Nytt krispaket för svenska småföretag

2020-03-27 Den 25 mars presenterade regeringen ett nytt krispaket för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19. Krispaketet är framtaget för att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

Under perioden 1 mars till 30 juni 2020 föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna, vilket innebär att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 % ska betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kr per månad. Det motsvarar en skattelättnad om 5 300 kr per anställd och månad. 

För enskilda näringsidkare föreslås en motsvarande nedsättning av egenavgifterna. 

Åtgärder riktade mot mindre företag  

Periodiseringsfond 

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.  

De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.   

Vid en avsättning till periodiseringsfond är det värt att notera att för denna kategori av företagare bestäms företagarens pensionsgrundande inkomst (PGI) utifrån det överskott som deklareras. Den som satt av hela vinsten till periodiseringsfond ett år får således ingen PGI beräknad för det året.  Återföring av avsatta belopp som höjer det deklarerade resultatet kommer att ligga till grund för PGI det år återföringen sker. 

När det gäller beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är det emellertid på annat sätt. Avsättningar och återföringar till periodiseringsfond ska enligt praxis inte påverka SGI. Det innebär att den som ett år sätter av till exempel hela sin vinst till periodiseringsfond ändå får beakta avsättningen vid beräkning av SGI för det året. Det år periodiseringsfond återförs ska det återförda beloppet bortses från vid SGI-beräkningen, dvs. räknas bort från det deklarerade resultatet när Försäkringskassan bestämmer underlaget för SGI. 

Anstånd med skatteinbetalning 

Det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning, utvidgas till att det även omfattar moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med momsen för 2019 och de företag som redan har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få momsen återbetalad av Skatteverket. Förslaget i denna del föreslås träda ikraft den 30 mars.  

Vilande företag 

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. 

Statlig företagsakut – lånegaranti 

Regeringen föreslår en statlig lånegaranti för att göra det lättare för företagen att finansiera sig. Förslaget innebär att staten garanterar upp till 70 % av nya lån från bankerna till företag som på grund av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter – men som i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Om en kreditgaranti måste infrias betalar staten ut det garanterade lånebeloppet. 

Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek, men garantin riktar sig främst till små och medelstora företag. Regeringen säger uttryckligen i förslaget att de garanterade lånen inte ska användas för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande på annat sätt än sådant som kan jämställas med normalt löneuttag. 

Varje företag får maximalt låna 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Banken betalar en garantiavgift till Riksgälden för utfärdade garantier baserat på låntagarnas aktuella riskklass.  

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige  

Regeringen har tidigare, den 20 mars, även presenterat åtgärder som ska underlätta för framför allt för små och medelstora företag genom att Almi Företagspartner får resurser för att kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Även Svensk Exportkredits låneram ökas och kommer kunna användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.   

Genom Exportkreditsnämndens utökade kreditgarantier och minskad självrisk hos banker ges även nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.   

Utöver regeringens förslag så erbjuder Almi möjlighet att ansöka om uppskov på sina lån som en följd av Covid-19. En fast uppskovsperiod om sex månader kan medges.  

Tillfällig hyresrabatt 

För företag i utsatta branscher som på grund av coronaviruset fått stora svårigheter, till exempel sällanköpshandel, hotell och restaurang, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandlingar av hyror. Förslagets inriktning är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april-30 juni. 

 

Artikel: Lisa Dahl, skattejurist Mazars Göteborg.

Den kris vi befinner oss i för tillfället kommer att ha en enorm påverkan på landets företag. Regeringen har föreslagit olika åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet och det är inte uteslutet att fler förslag kommer att komma eller att befintliga förslag justeras.  

Välkommen att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöttning under denna svåra tid.  

Beatrice Hultman, skattejurist Mazars Göteborg.

 

Till artikel på engelska.

Publicerad 2020-03-27 i Mazars Nyhetsbrev Mars/April 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?