Fortsatt bevakning av Covid-19

2020-04-03 Vi följer händelseutvecklingen och de åtgärder som presenteras löpande, inte bara av regeringen utan även av andra myndigheter och aktörer.

Den 30 mars lämnade regeringen en rad förslag på tillfälliga åtgärder som ska syfta till att lindra konsekvenserna på arbetsmarknaden. Bland annat föreslås att medlemsvillkoren för medlemskap i arbetslöshetskassa sänks, att ersättningsnivåerna höjs och att fribeloppet för studenter med rätt till CSN tillfälligt avskaffas. 

Även en ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag införs. En företagare har enligt gällande regler rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Det innebär bland annat att det krävs att man avregistrera sig från F-skatt. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I ett sådant fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten och på så sätt ha rätt till a-kassa. 

Om företag efter en tid med arbetslöshet återupptar sin verksamhet måste det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skiljas från sin verksamhet för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.  

Regeringen avser nu att besluta om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag är vilande. Uppehåll som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.  

Läs mer här.

Ytterligare tillskott till kommuner och regioner 

Den 2 april kom ytterligare budgetåtgärder som omfattar krispaket för landets kommuner och regioner, innebärande bland annat ökade statsbidrag och medel för att kompensera för extraordinära kostnader.  

Läs mer här.

Undantag från amortering för bolånetagare 

Finansinspektionen anser att vi befinner oss i ett exceptionellt läge i ekonomin med anledning av coronavirusets och uppger att banker ska få möjlighet att tillfälligt ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav. Undantaget gäller åtminstone till och med juni 2021. Därefter kommer en utvärdering att göras för att kunna bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort. 

För att amorteringsfrihet ska kunna beviljas idag krävs att hushållen förlorar inkomster på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Finansinspektionen föreslår nu att bankerna får möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare. Det är upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll ska få undantag från amortering utifrån en bedömning om dess specifika situation och betalningsförmåga. 

Förslaget kommer skickas på remiss med sikte att börja gälla den 14 april 2020.  

Läs mer här.

Uppdaterad information från Skatteverket 

Anstånd med betalning av skatt 

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skatteinbetalning. Det finns därför i nuläget två sorters anstånd: 

  • Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (nya, föreslagna, regler). 
  • Anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter (nuvarande regler). 

Skatteverket har öppnat en ny digital tjänst där man kan ansöka om anståndet. Genom att ansöka via e-tjänsten uppger Skatteverket att handläggningen kommer att gå snabbare. Vill man i stället använda blankett så går det också bra. Skatteverket har tagit fram en ny blankett för det nya anståndet; Ansökan – Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset (SKV 4839), se tidigare publicerad artikel ”Ny blankett för ansökan om anstånd” 

Har man redan ansökt om anstånd fast på den ”vanliga” blanketten (SKV 4305), behöver man inte lämna in en ny ansökan. Skatteverket kommer att kontakta de företag där de anser att det är osäkert vilket anstånd som ansökan gäller eller om ansökan är bristfällig. I övriga fall kommer Skatteverket att hantera ansökan som en ansökan om tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (anstånd enligt nuvarande regler).  

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter 

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas (gäller för lön till max 30 anställda).  

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april 2020.  

Om beslut fattas enligt förslaget ska begäran om nedsättning av arbetsgivaravgift göras genom att man sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”. Genom att kryssa i ruta 062 kommer ersättning upp till 25 000 kr per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. 

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020. 

 

Inlämning av inkomstdeklaration 

Skatteverket uppger att de är medvetna om att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer i tid på grund av nuvarande situation. De kommer att beakta det när de beslutar om skatter och avgifter. 

Saknas några enstaka uppgifter bör deklarationen ändå lämnas in, och kompletteras med de saknade uppgifterna så fort man kan.  

Om det i något enstaka fall skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer det företaget få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut. Det är dock värt att noter att det enligt nuvarande lagstiftning ställs höga krav för att få en förseningsavgift undanröjd eller nedsatt. Om Skatteverket i praktiken kommer att göra en generösare tillämpning återstår att se.  

Läs mer här.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.