Ovanligt tydlig dom - momsavdrag på kostnader vid omstruktureringar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 16 maj 2017 meddelat en dom när det gäller om ett moderbolag har rätt till avdrag för moms på konsulttjänster som köpts in i anslutning till att bolaget sålt aktier i dotterbolag (mål nr 5311—5312-15). Domen är ovanligt tydlig och lär få stor betydelse för bedömningen av avdragsrätten vid omstruktureringar.

Utifrån tidigare uttalanden i praxis står klart att man behöver ta hänsyn till om avyttringskostnaderna kan komma att ingå i priset på de sålda aktierna eller om de endast ingår som kostnadskomponenter i priset på produkterna i skattskyldiges samlade ekonomiska verksamhet. I den senare situationen ska avdrag medges såsom för en allmän omkostnad i verksamheten.

Här hade moderbolaget inte utfört några momspliktiga förvaltningstjänster till de dotterbolag som sedermera kom att avyttras. Skatteverket hävdade att kostnaderna för att genomföra aktieförsäljningen hade samband med en momsbefriad värdepapperstransaktion och nekade avdrag för ingående moms. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut men förlorade i såväl förvaltningsrätten som kammarrätten.

HFD har nu slagit fast att aktuella kostnader har ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet. Avyttringen av dotterbolagen utgjorde ett led i en omstrukturering av koncernen som haft till övergripande syfte att frigöra kapital för bolagets återstående momspliktiga verksamhet. Domstolen utgår från att det inte är möjligt att övervältra försäljningskostnaderna på köparna av dotterbolagen, varför de kommer att ingå i priset för bolagets produkter. Därmed beviljades avdrag.

Den som tidigare avstått från att begära eller kanske blivit nekad momsavdrag har all anledning att åter se över sina möjligheter att rikta krav mot Skatteverket. Omprövning till den skattskyldiges fördel kan göras t.o.m. det sjätte året efter utgången av beskattningsåret.

Johan Östholm & Carl Eberstein, skatt inom Mazars