Revision

En revision är en garanti för att dina räkenskaper håller hög kvalitet. Det ger dig som företagare en trygghet och inger förtroende bland dina intressenter och samarbetspartners.

Större bolag

Större bolag betyder större flöden. Om en intern rutin inte fungerar väl, kan det få stora effekter. Eftersom det inte är möjligt att kontrollera allt i detalj, inriktas revisionen av större bolag på granskning av processer så att man kan säkerställa att det finns en god intern kontroll. Vi hjälper dig säkerställa att du inte bara har de nödvändiga rutinerna, utan också de mest effektiva.

Ägarledda företag

Revisorns jobb är bland annat att gå igenom årsredovisningen och kontrollera att de siffror som anges är "rimligt korrekta". Vinsten, varulagret och de utestående fordringarna ska, helt enkelt, vara vad som sägs. Kunder, leverantörer, anställda och affärspartners får därigenom ett "kvitto" på att allt stämmer.

Ideella föreningar och stiftelser

Stiftelser och ideella föreningar styrs i grunden av stadgar och det är där vi börjar när du anlitar oss. Stadgar kan vara gamla och de kan vara nya. Vår första uppgift blir att bekräfta att din stiftelse verkligen sysslar med det som grundaren av stiftelsen avsett. Revisionsberättelsen till stiftelsen eller den ideella föreningen lämnar vi vid ett årsmöte eller en kongress. Då får medlemmarna höra en annan röst, vid sidan av styrelsens.

Finansiella företag

Revision av finansiella företag, som till exempel banker, värdepappersbolag och försäkringsföretag, inriktas på granskning av processer och rutiner för att skydda sparare och försäkringstagare.

Oberoende granskning

Har du behov av en granskning av någon del av ditt bolag?
Vill du t ex att en oberoende part ska uttala sig om varulagret?

Share