Internrevision

Internrevisionen är styrelsens verktyg och hjälper ledning och styrelse att få en tydlig bild över hur väl företagets rutiner och processer fungerar. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen som också beslutar om den årliga revisionsplanen.

Internrevisionen har ett objektivt, systematiskt och strukturerat arbetssätt där fokus ligger på att utvärdera organisationens processer. Målet är att skapa ett mervärde för organisationen och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll.

När ni anlitar oss får ni en modern internrevision med kompetenta medarbetare som har gedigen kunskap från branschen. Vi kombinerar vårt branschkunnande med vår internrevisionskompetens och vår lokalkännedom med vårt globala nätverk. Flera av våra medarbetare är certifierade intern-eller IT-revisorer (CIA och CISA) och vi arbetar enligt internationella internrevisionsstandards (IIA standards).

Vi erbjuder:

Outsourcing – vi är er internrevisionsfunktion och genomför riskanalys, tar fram förslag till revisionsplan, genomför granskningar samt avrapporterar till styrelse och ledning.

Co-sourcing -  vi arbetar tillsammans med er. Ni avgör i vilken utsträckning ni behöver våra tjänster, allt från riskanalys, planering och genomförande till specialister såsom t.ex. IT-revisorer eller aktuarier.

Extern kvalitetssäkring – vi hjälper er att utvärdera er egen internrevisionsfunktion med fokus på internationella standards, yrkesetisk kod samt best practice.

IT-revision -  våra IT-revisorer genomför granskningar avseende informationssäkerhet, generella IT-kontroller, behörigheter, GDPR m.m. Vi genomför också registeranalyser.

Övriga konsultuppdrag inom internrevision/intern kontroll – riskanalyser, genomförande av enstaka internrevisionsprojekt vid arbetstoppar, workshops m.m.

Tillgänglighet och kommunikation är förutsättningar för ett lyckat samarbete! Vi avrapporterar löpande under året och håller er även uppdaterade på nyheter inom ert område. Vi är lätta att nå via telefon eller mail och i våra granskningar ger vi er konkreta och relevanta rekommendationer till förbättringar.

Välkommen att ta kontakt med oss för att höra hur vi kan bidra på ett proaktivt sätt för att göra er verksamhet mer effektiv.