Finansiell Rapportering/IFRS

Ju större ett bolag är desto större behov finns det av en tydlig ekonomisk rapportering. Vi hjälper dig att ta fram koncernredovisningar, kvartalsrapporter, årsredovisningar, eller annan ekonomisk rapportering utifrån det regelverk som företaget följer. Vi ser till att alla transaktioner blir korrekt presenterade oavsett om det gäller företagsförvärv, försäljning, fusion eller delning av ett bolag.

Kassaflödesanalys

Varifrån kommer bolagets eller koncernens pengar och vad har de använts till? En kassaflödesanalys hjälper dig att svara på detta.

Årsredovisning och delårsrapport

Minst en gång om året ska räkenskaperna sammanställas genom bokslut i en årsredovisning. Att upprätta en årsredovisning är ett krav enligt aktiebolagslagen men värdet kan vara större än så. Årsredovisningen kan vara en värdefull del av marknadsföringen av ditt företag. Det förutsätter, inte bara att siffrorna är rätt utan också att företagets verksamhet beskrivs på ett bra sätt.

IFRS - de internationella redovisningsreglerna

Planerar ditt företag att gå över till de internationella redovisningsreglerna IFRS? Det är en övergång som är ett krav innan en notering på en reglerad marknad men som även kan vara aktuell i andra fall, till exempel om ditt företag ska rapportera till ett utländskt moderbolag.

Corporate Governance

Bolagsstyrning, eller lånat från engelskan, Corporate Governance, handlar om hur ledning, arbetsfördelning och maktfördelning ska ske mellan de olika bolagsorganen, då främst ägare, styrelse och företagsledning.

Share