Ytterligare myndighetsåtgärder med anledning av Covid-19

2020-03-27 Utöver regeringens förslag om krispaket finns det många andra aktörer som arbetar på lösningar för att underlätta för både individer och företag i denna annorlunda och påfrestande tid. Försäkringskassan har till exempel gått ut med information om socialförsäkring vid arbete i mer än ett land och Skatteverket har utvidgat anståndstiden för de med byråanstånd samt uttalat sig om tillfälliga anstånd och företrädaransvar.

Socialförsäkring vid arbete i mer än ett land  

I normalfallet ska en person omfattas av socialförsäkringen i den stat där han eller hon arbetar, dvs. arbetslandets lagstiftning gäller. I de fall då en person arbetar i flera länder finns det regler som avgör vilket lands lagstiftning som ska gälla. Vanligtvis ska en person som arbetar i två eller flera medlemsstater inom EU omfattas av lagstiftningen i det land där hen är bosatt. Denna regel gäller bara under förutsättning att en väsentlig del av arbetet också utförs i bosättningslandet. Med väsentlig del av arbete avses minst 25 %.  

Reglerna innebär att en arbetsgivare inte ska betala några sociala avgifter i Sverige för de anställda som bor i Sverige men som arbetar mindre än 25 % här i landet. Med anledning av Coronaviruset och dess begränsning till resor, kan anställda hamna i den situation att de tvingas till hemmaarbete och på så sätt överstiger 25 % arbete i Sverige. I normalfallet hade det inneburit att arbetsgivaren ska börja betala sociala avgifter i Sverige för den anställde.   

Försäkringskassan och Udbetalning Danmark har nu kommit överens om att socialförsäkringen för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av de reserestriktioner som råder med anledning av Covid-19. Det innebär att om en anställd som bor i Sverige och normalt arbetar i Danmark, men på grund av rådande situation tvingas arbeta hemifrån, kan kvarstå i dansk socialförsäkring (arbetslandet).   

Försäkringskassan har i dagsläget endast gått ut med information rörande arbete i Sverige – Danmark, men på grund av den situation vi befinner oss i kan det inte uteslutas att undantaget även omfattar arbete i andra länder. Vår rekommendation är dock att alltid stämma av varje enskilt fall med Försäkringskassan innan några beslut fattas.  

Byråanstånd för inkomstdeklarationer  

Skatteverket har meddelat att man underlättar inlämningen av deklarationer för redovisningsbyråer med anstånd. Alla deklarationer med byråanstånd kan lämnas senast den 15 juni 2020, oavsett om de lämnas på papper eller digitalt.   

Ett byråanstånd ger också rätt att lämna momsdeklaration (för de som redovisar helår), samt att betala den skatt som redovisas i momsdeklarationen, senast den 26 juni 2020.  

Preliminär inkomstdeklaration  

Du som företagare ska varken betala för mycket eller för lite i preliminärskatt under året. Om man förväntar sig ett resultat som inte motsvarar den beslutade preliminärskatten, kan man begära en omprövning.  

Med anledning av Covid-19 är det många företag som kommer att få en försämrad lönsamhet. Det kan därför vara bra att bli påmind om att möjlighet finns till en omprövning av den debiterade skatten. Drabbas man ekonomiskt på grund av Covid-19 kan man sänka sin månatliga skattebetalning. Beroende på tidigare betalningar och förväntat resultat för hela året, kan det bli aktuellt med återbetalning av redan inbetalad skatt, alternativt kan de månatliga beloppen för resterande del av året sättas ned.   

En preliminär inkomstdeklaration kan lämnas ni fram till sex månader efter utgången av beskattningsåret, vilket innebär att även företag som har avslutat sitt räkenskapsår har möjlighet att få en återbetalning av skatten.  

Det finns ingen begränsning på hur många gånger man kan ändra sin debiterade skatt under ett år.   

Företrädaransvar 

Det är även viktigt att nämna frågan om företrädaransvar i samband med anstånd på skattekontot. Företrädaransvar innebär i praktiken att om en företrädare uppsåtligen eller på grund av grov aktsamhet inte har vidtagit åtgärder för att betala skatteskulden eller andra ansvarshindrande åtgärder (ansökan om konkurs, betalningsinställelse eller företagsrekonstruktion) på förfallodagen kan personligt betalningsansvar påföras.   

Det personliga betalningsansvaret stäcker sig inte längre än bolagets betalningsansvar. Företaget anses ha fullgjort sina skyldigheter på förfallodagen antingen om företaget betalat sin skatteskuld senast denna dag, eller om Skatteverket – senast denna dag – meddelat ett beslut om betalningsanstånd.   

Om anstånd med betalning av skatter meddelats senast på den ursprungliga förfallodagen, är det således Skatteverkets uppfattning att ett beslut om anstånd skjuter fram företrädarens ansvarstidpunkt. Med andra ord, om en företrädare inser att skatteinbetalningen som omfattas av anståndet inte kommer att kunna betalas senast på förfallodagen för anståndsbeslutet kan företrädaren inte åläggas betalningsansvar för företagets obetalda skatter om han eller hon vidtar ”ansvarshindrande åtgärder” före förfallodagen enligt anståndsbeslutet.  

Skatteverket har i ställningstagande den 26 mars 2020 tillkännagivit att Skatteverket som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av de nya reglerna om s.k. tillfälligt anstånd. Detta innefattar även den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden. 

Om någon uppenbarligt utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna anser Skatteverket dock att det kan bli aktuellt i enstaka och mycket speciella fall att ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt. 

 

Artikel av: Lisa Dahl, skattejurist Mazars Göteborg.

Den kris vi befinner oss i för tillfället kommer att ha en enorm påverkan på landets företag. Regeringen har föreslagit olika åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet och det är inte uteslutet att fler förslag kommer att komma eller att befintliga förslag justeras.  

Välkommen att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöttning under denna svåra tid.  

Beatrice Hultman, skattejurist Mazars Göteborg.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Mars/April 2020.
Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.