Vår expertis

Mazars SET erbjuder ett komplett utbud av professionella tjänster inklusive revision, skatt, redovisning, finansiell rapportering/IFRS, Corporate Finance/företagsfinansiering och bolagsärenden för ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Som en global och helt integrerad revisionsbyrå återfinns vi i 79 länder och kan förlita oss på kompetensen hos cirka 18 000 medarbetare.

Med vårt unika och integrerade tillvägagångssätt har vi den expertis och den erfarenhet som krävs för att hjälpa din organisation att utvecklas. Med hjälp av vår tekniska kompetens i kombination med ett personligt engagemang, levererar vi skräddarsydda lösningar. Det gör vi oavsett om du arbetar på ett börsnoterat bolag, ett stort eller medelstort onoterat företag eller är verksam inom den offentliga sektorn, är fåmansföretagare eller privatperson.

Finansiell Rapportering/IFRS

Ju större ett bolag är desto större behov finns det av en tydlig ekonomisk rapportering. Vi hjälper dig att ta fram koncernredovisningar, kvartalsrapporter, årsredovisningar, eller annan ekonomisk rapportering utifrån det regelverk som företaget följer. Vi ser till att alla transaktioner blir korrekt presenterade oavsett om det gäller företagsförvärv, försäljning, fusion eller delning av ett bolag.

Hållbarhetsredovisning

Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vi kan hjälpa till med rådgivning och konsultationer i arbetet med hållbarhetsredovisning samt med granskning och upprättandet av hållbarhetsrapporter.

Internrevision

Internrevisionen är styrelsens verktyg och hjälper ledning och styrelse att få en tydlig bild över hur väl företagets rutiner och processer fungerar. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen som också beslutar om den årliga revisionsplanen.

Internrevisionen har ett objektivt, systematiskt och strukturerat arbetssätt där fokus ligger på att utvärdera organisationens processer. Målet är att skapa ett mervärde för organisationen och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll.

IT-revision

IT-teknik bildar basen i den struktur där vi lägger affärskritiska system. Den underliggande teknikplattformen är förutsättningen för att systemen levererar som förväntat. En grundläggande kontrollkultur ser till att fokus finns på risker.

Real Estate Sverige

Vi är en personlig och engagerad partner som du kan känna dig trygg med i så väl små som stora frågor. Tillsammans hjälps vi åt att skapa långsiktig framgång och lönsamhet i ditt bolag!

Share