Artiklar från Mazars nyhetsbrev

Här samlar vi samtliga artiklar från våra nyhetsbrev med kommentarer från våra skattejurister och momsexperter.

De senast publicerade artiklarna hittar du här.

Vill du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få nyheterna direkt i din inkorg? Skicka ett mail till marknad@mazars.se  

Hur kravet på enklare slag av motion ska tillmätas betydelse vid friskvårdsbidrag

Friskvård_fiske
Träning eller aktiviteter som är av enklare slag omfattas numera i större grad av reglerna kring friskvårdsbidrag och kan ges som en skattefri förmån.

Läs mer

Ändrat rättsläge för momsmässig hantering av datacentertjänster

Datatjänst
EU-domstolen har i målet C-215/19, A Oy, prövat om datacentertjänster (colocation) kan betraktas som sådan uthyrning av fast egendom, eller som tjänster med anknytning till fast egendom, som undantas från moms. Frågan har varit föremål för prövning ett flertal gånger i svensk rättspraxis och nu ändras rättsläget.

Läs mer

Nytt fall om vårdmoms

Vårdmoms_tandläkare
En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse momspliktig personaluthyrning enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 2 juli 2020.

Läs mer

BREXIT - vad händer efter den 31/12?

Brexit_3
Den 31:e december 2020 går Storbritanniens övergångsperiod ut och Storbritannien lämnar EU. Vi följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och hur det slutliga avtalet tar form. Förhandlingarna leder inte till de framsteg som är önskvärda och Kommissionen har den 9 juli gjort ett officiellt uttalande om vilka förändringar som kan förväntas efter övergångsperiodens slut. Kommissionen har även lagt fram förslag på nya momsregler avseende Nordirland.

Läs mer

Fackförbunds medieföretag uttagsbeskattas p.g.a. för låg ersättning

Nyhetsbrev juni juli 2020 mediebyrå
Kammarrätten slår i en dom fast inkomstskatterättslig uttagsbeskattning och höjd utgående moms för servicebolag som tillhandahåller tjänster gentemot de ägande fackförbunden.

Läs mer

Förslag på skattesänkningar inför höstens budget

Nyhetsbrev juni juli 2020 postit
Inför förhandlingar om statens budget för 2021 har finansdepartementet tagit fram fyra olika promemorior med förslag till sänkt inkomstskatt. Förslagen ska nu remitteras för att kunna ingå i budgeten för 2021.

Läs mer

Rapporteringstidpunkten för rapporteringspliktiga arrangemang skjuts upp

Moms vid inställda arr
Sveriges implementering av det EU-ledda informationsutbytesdirektivets (DAC) regler för rapportering av skattearrangemang, som ursprungligen skulle implementeras per den 30 juni 2020, skjuts enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet den 23 juni fram och kommer börja gälla från 1 januari 2021. Senareläggningen görs möjlig då Europeiska rådet antagit en ändring med anledning av Covid-19.

Läs mer

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Nyhetsbrev juni juli 2020 kaffe
En begränsat skattskyldig person som är anställd av ett företag i Sverige beskattas i Sverige redan vid tillfälligt arbete. Om arbetstagaren istället är inhyrd från ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige beskattas denne dock inte i Sverige om vistelsen understiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I syfte att skapa konkurrensneutrala regler föreslås att även inhyrd personal ska beskattas i Sverige om hen utför arbete för en verksamhet i Sverige.

Läs mer

BREXIT - förhandlingarna fortskrider

Brexit_2
Storbritannien lämnade EU den 31: a januari 2020. Vi följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och hur det slutliga avtalet tar form.

Läs mer

Förmån av taxiresor under en pandemi

Nyhetsbrev juni juli 2020 taxi
Skatteverket anser i ett nyligen publicerat ställningstagande att förmån av fria resor med taxi mellan bostad och arbetsplats ska värderas till en kostnad motsvarande kollektivtrafik, under förutsättning att syftet med resan är att minska risken för smittspridning.

Läs mer

Rätt till avdrag för ingående moms som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

Nyhetsbrev juni juli 2020 el
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fann i dom den 3 december 2019 att en hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, är momspliktiga. Skatterättsnämnden har nu prövat frågan om momsen på inköp och installation av anläggning för el respektive vatten i bostadshus är avdragsgill.

Läs mer