Utomståenderegeln vid indirekt ägande

En persons aktier i ett fåmansföretag anses kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte anses vara utomstående ägare p.g.a. att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet.

Frågan i målet var om en persons aktier var kvalificerade eller om utomståenderegeln var tillämplig när förvaltningen av en fond överfördes mellan två fåmansföretag. HFD tog ställning till huruvida företagen skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Tidigare förvaltades fonden av PSG, ett fåmansföretag i vilket MW var anställd. MW hade enligt avtal med PSG rätt att senare överta fonden och förvalta denna i det egna bolaget EM. Förvaltningen överfördes sedermera till EM, vari utomstående ägare innehade 24 % av aktierna, PSG:s ägare 9,9 % och MW den resterande delen. HFD tog ställning till huruvida överföringen av fonden mellan fåmansföretagen skulle anses innebära att de bedriver samma eller likartad verksamhet.

HFD framhöll att det skulle krävas att PSG:s ägare ansågs som utomstående i EM för att utomståenderegeln ska bli tillämplig. Eftersom en del av PSG:s verksamhet bestod av förvaltning av fonden, innebar överföringen av denna till EM att även en del av PSG:s verksamhet överfördes. Den av EM bedrivna verksamheten ansågs således ligga inom ramen för PSG:s verksamhet, varför de två fåmansföretagen ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet. Om PSG:s ägare hade ägt aktier i EM direkt hade dessa således varit kvalificerade. Utomståenderegeln var därmed inte tillämplig.

HFD Mål nr 6342-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share