Tomträtt inte värd något

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen saknar tomträtt värde vid beräkning av avskrivningsunderlag.

En tomträtt innebär nyttjanderätt till en fastighet som upplåts under obestämd tid för ett visst ändamål mot en årlig avgift. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom ansett att övervägande skäl talar för att det vid beräkning av avskrivningsunderlaget för en byggnad som förvärvas tillsammans med en tomträtt kan bortses från det eventuella värdet på tomträtten. Hela ersättningen bör därför få räknas som anskaffningsvärde för byggnaden.

Resonemanget kommer av bedömningen att tomträtter i dag kan vara mycket svåra att värdera – delvis beroende på att ett av syftena med tomträttsinstitutet är att eventuell värdestegring ska tillfalla det allmänna som normalt äger tomträttsfastigheterna. Hela anskaffningsvärdet för tomträtter med byggnader skall alltså hänföras till byggnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 december 2017 i mål nr 3148-16 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share