Tidigare permanentbostad ej väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden ansåg inte att den svenska medborgaren A, som numera är bosatt utomlands, har väsentlig anknytning till Sverige trots fortsatt innehav av tidigare permanentbostad.

A äger en lägenhet på 35 kvm i centrala Stockholm samt samtliga aktier i X AB som dock varit vilande under de senaste fem åren och är under likvidation. Som förutsättning vid besvarandet av frågan om väsentlig anknytning gäller att X AB har upplösts genom likvidation.

Innehav av en tidigare permanentbostad har i praxis ansetts vara en tungt vägande faktor vid bedömningen av om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Skatterättsnämnden framhöll dock att det måste göras en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Med beaktande av den långa tid som A varit bosatt utanför Sverige (sedan 2005) och att den enda anknytningsfaktorn utöver lägenheten är det svenska medborgarskapet kan han enligt SRN:s bedömning inte anses ha väsentlig anknytning hit.  

Bedömningen förändras inte om den nuvarande lägenheten säljs och en annan senare förvärvas. 

SRN Förhandsbesked 87-17/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share