Stiftelses beskattningstidpunkt

I avsaknad av uttrycklig reglering av frågan om rätt beskattningstidpunkt bedömer HFD att det ligger närmast till hands att rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd från en familjestiftelse infaller när stiftelsen fullföljer sitt ändamål.

Juridiska personer har rätt till avdrag för periodiskt understöd som allmänt avdrag om understödet inte ska dras av i något av inkomstslagen. En utbetalning från en familjestiftelse betraktas som periodiskt understöd även när det är fråga om ett engångsbelopp.

En familjestiftelse yrkade vid taxeringen avdrag dels för belopp som redan utbetalats och dels för belopp som skulle utbetalas året därpå. HFD fastställde i anledning därav att rätten till sådant allmänt avdrag infaller när stiftelsen fullföljer sitt ändamål, det vill säga när ett beslut om understöd har bokförts enligt god redovisningssed.

Till skillnad från Skatteverket framhöll HFD att kontantprincipen inte var tillämplig eftersom regeln om periodiskt understöd i 62 kap. 7 § IL inte är utformad som en regel om beskattningstidpunkt. Stiftelsens redovisning ansågs ha upprättats i enlighet med god redovisningssed varför stiftelsen ansågs ha rätt till allmänt avdrag med hela beloppet samma år som beslutet om utdelning fattades.

HFD Mål nr 2345-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share