Statsbidrag för att kompensera för vårdmoms

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 en tillfällig ersättning till landstingen för att kompensera privata hälso- och vårdaktörer för ökade kostnader för moms. Ersättningen ska uppgå till 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

De ökade kostnaderna för moms för privata hälso- och vårdaktörer har sin grund i Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 41 där domstolen fastslog att uthyrning av vårdpersonal är en momspliktig personaluthyrningstjänst och inte ett momsfritt tillhandahållande av sjukvård (vilken var den tidigare tolkningen). Sedan den 1 juli i år har uthyrning av vårdpersonal bedömts vara momspliktig. Endast den som tillhandahåller vård med ansvar direkt till patienten anses tillhandahålla momsfri sjukvård.

En konsekvens av HFD:s dom är att privata hälso- och vårdaktörer får ökade kostnader för moms vid inhyrning av vårdpersonal. Detta beror på att den ingående momsen inte är avdragsgill eftersom vårdföretaget bedriver momsfri verksamhet. För kommuner och landsting uppstår inte samma kostnad eftersom de har rätt till ersättning för faktiska momskostnader i verksamhet som inte är momspliktig enligt lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting m fl. Denna snedvridning i konkurrensen som uppstår mellan privata och offentliga vårdgivare har väckt mycket debatt. I debatten har det bl a framförts att jämlika konkurrensvillkor på vårdmarknaden bör gälla och att det i slutänden är patienter som drabbas när privat verksamhet blir begränsad och får läggas ned.

Även om den föreslagna ersättningen är välkommen menar branschorganisationen Vårdföretagarna att det är tveksamt om ersättningen kommer att räcka. I budgetpropositionen uppger Regeringen att man avser att skyndsamt tillsätta en utredning för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att istället införa en alternativ ordning som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om förutsättningar bedöms föreligga så ska förslag härom lämnas.

Mazars skattejurister kommenterar:

Den nya praxisen avseende moms på vårduthyrningstjänster har medfört stora problem för privata aktörer, dels avseende kompetensförsörjning och dels avseende stora kostnadsökningar för densamma. Att konsekvenserna av vårdmomsen ska analyseras närmare och utredning tillsättas av Regeringen är därför välkommet.

Vill du diskutera hur sjukvårdsmomsen påverkar din verksamhet och huruvida det finns möjligheter att minska kostnaderna är du välkommen att kontakta vårt skatteteam!

Vill du veta mer? Torsdagen den 17 oktober kl. 08.30-09.30 bjuder vi in till ett seminarium om vårdmoms på vårt kontor i Stockholm.

För mer information och anmälan klicka här!

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen