Rättegångsfel i Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten har avgjort ett mål utan att klaganden beretts tillfälle att yttra sig över det obligatoriska omprövningsbeslutet. Rättegångsfelet ansågs dock inte ha inverkat på målets utgång och har utan väsentlig olägenhet kunnat avhjälpas i kammarrätten.

Målet (KRG Mål nr 1644–18) gällde huruvida klaganden, som anmälde sig som invandrad i Sverige i oktober 2014 och utvandrad i mars 2017, ska beskattas i Sverige för norsk pension som hon erhöll under 2016. Skatteverket har beslutat att beskatta henne för den norska pensionen. Uppgifter från folkbokföringsregistret tyder på att kvinnan var bosatt i Sverige beskattningsåret 2016. I avsaknad av uppgifter som visar att hon inte stadigvarande vistats i Sverige fanns enligt Skatteverket och förvaltningsrätten inte skäl att ändra det överklagade beslutet.

Kvinnan hade inte getts möjlighet att yttra sig över det obligatoriska omprövningsbeslutet innan förvaltningsrätten meddelade domen. Kammarrätten konstaterar att det inneburit ett rättegångsfel att inte låta kvinnan yttra sig över det obligatoriska omprövningsbeslutet.

Det ansågs dock inte nödvändigt att återförvisa målet till förvaltningsrätten, eftersom kvinnan fått ta del av samtliga handlingar och därefter inte inkommit med någon ny bevisning. Rättegångsfelet ansågs därmed inte ha inverkat på målets utgång och har utan olägenhet kunnat avhjälpas i kammarrätten. 

Kammarrättens i Göteborg dom den 10 september 2018 i mål nr. 1644-18

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share