Oenighet om kapitalförlust

Enligt kammarrätten uppkommer en avdragsgill kapitalförlust när redan preskriberade premieobligationer säljs. Skatteverket har överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd.

För att en kapitalförlust ska vara skattemässigt avdragsgill krävs att den är verklig och definitiv. Kammarrätten i Stockholm har prövat ett ärende avseende ett dödsbo som hade tillgångar i form av preskriberade premieobligationer. Trots begäran om återbetalning av kapitalbeloppet hade Riksgäldskontoret inte betalat tillbaka beloppet till dödsboet. För att skapa en skattemässig kapitalförlust sålde dödsboet premieobligationerna för en krona styck till en av dödsbodelägarna och yrkade sedan avdrag för den uppkomna kapitalförlusten.

Skatteverket vägrade dödsboet avdrag och fick medhåll av förvaltningsrätten. Då överklagade dödsboet domen till kammarrätten. Kammarrätten anser att preskriptionen inte i sig har medfört att det har skett någon skattemässig avyttring. I detta fall har premieobligationerna sålts för en krona per obligation. Kammarrätten gör bedömningen att denna försäljning har utgjort en skattemässig avyttring trots att premieobligationerna saknat marknadsvärde. Kammarrätten anser att förlusten är verklig och medger avdrag för uppkommen kapitalförlust.

Kammarrättens i Stockholm dom den 16 juni 2017, mål nr 1815-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share