Nytt ställningstagande om beskattningsland

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har – efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen (C-647/17) – i dom den 5 juni 2019 funnit att femdagarskurs i redovisning som tillhandahålls beskattningsbara personer ska bli föremål för mervärdesskatt i det EU-land där kursen ges.

Som en följd av detta har Skatteverket publicerat ett ställningstagande i fråga om beskattningsland vid tillträde till evenemang och uttalar att när en beskattningsbar person köper tillträde till ett evenemang av ett visst slag så är denna tjänst omsatt inom landet om evenemanget äger rum i Sverige.

Hur försäljningen av biljetter sker – på plats i samband med att evenemanget äger rum eller i förväg – saknar enligt det nya synsättet betydelse vid bedömningen av om det är fråga om ett tillträde. Det kan alltså vara ett tillträde till evenemang även om registrering och betalning sker i förväg.

I ställningstagandet skiljer Skatteverket tydligt på evenemang och arrangemang och uttalar följande.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot betalning. Detta gäller även om evenemanget endast riktar sig till en viss målgrupp som t ex  personer med en särskild yrkeskompetens.

Ett arrangemang vars innehåll har anpassats efter köparens önskemål är inte riktat till allmänheten. Tillhandahållande av sådana skräddarsydda arrangemang ska bedömas utifrån huvudregeln.

Mazars skattejurister kommenterar:

Det nya rättsläget innebär bl a att arrangörer av kurser (dvs pedagogiska evenemang), med liknande upplägg som det som prövades av HFD, kommer att behöva momsregistrera sig i det land där kursen ges för att kunna fakturera med det landets moms.

Detta innebär en ökad administration för den som vill tillhandahålla pedagogiska evenemang utomlands och deltagande beskattningsbara personer blir hänvisade till att söka återbetalning av den utländska moms som de betalat för kursen om de vill ha momsen tillbaka.

Det nya synsättet gäller inte bara pedagogiska evenemang utan kan även gälla för t ex föreställningar, mässor, utställningar och idrottsevenemang.

Notera att för arrangemang gäller enligt ställningstagandet alltjämt den s k huvudregeln, vilken innebär att försäljning av ett arrangemang till en svensk beskattningsbar person ska beskattas med svensk moms. Våra skattejurister kan hjälpa er med gränsdragningen.

Skatteverkets ställningstagande Dnr 202 261982-19/111

Tillbaka till Innehållsförteckningen