Nya regler vid generationsskiften i fåmansföretag

I propositionen 2018/19:54 föreslås nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Föreslagna regler innebär goda nyheter för familjer som planerar att genomföra ett generationsskifte då reglerna skapar möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta ett företag inom familjen på ett skattemässigt mer gynnsamt sätt än tidigare.

Bakgrunden till lagförslaget är att lagtextens utformning tillsammans med praxis i vissa fall innebär sämre skattemässiga villkor för ägare av fåmansföretag att generationsväxla företaget till någon närstående, i jämförelse med att sälja företaget till extern part. Skattereglerna som nu föreslås syftar till att komma till rätta med detta problem.

Finansminister Magdalena Andersson har framfört att familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och att ett långsiktigt ägande inom närståendekretsen därför bör värnas om. Som en del av januariavtalet mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet har nu ett förslag tagits fram som ämnar medföra att det ska bli likartad skattebelastning om ett fåmansbolag avyttras till en närstående som om det skulle avyttras externt till någon utanför närståendekretsen.

Förslaget innebär dels att rekvisitet samma eller likartad verksamhet utvidgas till att även gälla, av andelsägaren eller närstående, direkt eller indirekt ägda fåmansbolag. Det förs även in ett undantag från regeln i lagstiftningen. Det är detta undantag som ska medföra likartad beskattning vid generationsskiften som vid extern avyttring. Undantaget innebär att andelar i ett fåmansföretag inte ska anses vara kvalificerade enbart på grund av att någon närstående är verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

I syfte att förhindra att den nya regeln nyttjas för att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster har undantagsregeln förenats med ett flertal villkor:

  1. Andelsägarens fåmansföretag måste ha överlåtit (direkt/indirekt) en rörelse, en verksamhetsgren eller andelar i ett fåmansföretag.
  2. Andelsägaren (eller närstående) får inte ha ägt andelar i det verksamhetsdrivande företaget som överlåts under beskattningsåret.
  3. Andelsägaren (eller närstående) har varit verksam i betydande omfattning i det verksamhetsdrivande företaget eller något annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Det krävs att villkoret är infriat under minst fem av de sju beskattningsåren som föregår överlåtelseåret.
  4. Det föreligger inte s k särskilda skäl till att andelarna ändå ska anses vara kvalificerade, dvs förfaranden som medför att andelsägaren eller dess fåmansföretag kan tillskansa sig vinstmedel som upparbetats i det verksamhetsdrivande företaget till förmånlig beskattning efter att bolaget överlåtits.

Lagförslaget har nu lämnats över till riksdagen och om det röstas igenom kommer de nya reglerna att träda i kraft den 1 juli 2019. Reglerna tillämpas på överlåtelser som sker efter den 30 juni 2019.  De nya bestämmelserna om ”samma eller likartad verksamhet” i ett indirekt ägt företag tillämpas första gången för beskattningsår som inleds efter den 31 december 2019.

De nya reglerna får stor betydelse för dig som funderar över att genomföra ett generationsskifte i ditt fåmansföretag. Kontakta våra skattejurister för mer information.

Tillbaka till Innehållsförteckningen