Momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har domstolen ansett att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig om uthyraren själv inte är ett momsfritt vårdbolag. Det kan därför bli dyrt för momsfria vårdinrättningar att hyra in extern vårdpersonal från bemanningsföretag i framtiden.

Ett bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut vårdpersonal till såväl privata som offentliga vårdgivare ville i ett förhandsbesked få klarhet i huruvida uthyrningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap 4 § ML. Skatterättsnämnden framhöll att även om vissa tjänster som den uthyrda personalen utför omfattas av undantag från skatteplikt, måste bolagets uthyrning av vårdpersonal till uppdragsgivaren betraktas som personaluthyrning. Sådan personaluthyrning är momspliktig.

Högsta Förvaltningsdomstolen tog sedan ställning i frågan och prövade om uthyrning av vårdpersonal kunde anses utgöra en transaktion nära anknuten till sjukvård enligt direktivet och på den grunden omfattas av undantaget från skatteplikt. En förutsättning är att bemanningsföretaget är en sådan vårdinrättning som avses i artikel 132.1 b i mervärdesskattedirektivet. Eftersom bemanningsföretaget inte självt bedriver sjukvård kan deras uthyrning inte omfattas av direktivets undantag från skatteplikt. Även Högsta Förvaltningsdomstolen kom därför fram till att den personaluthyrningstjänst som bolaget tillhandahåller inte omfattas av undantaget från skatteplikt.

Sammanfattningsvis torde slutsatsen av domen vara att momsfri uthyrning av vårdpersonal endast blir aktuell om uthyraren själv tillhandahåller utåtriktade sjukvårdstjänster. För momsfria vårdinrättningar som hyr in läkare från bemanningsföretag kommer således momsen att bli en kostnad i verksamheten.

Skatteverket har i en kommentar till domen förklarat att de inte på eget initiativ kommer att fatta några beslut utifrån denna nya praxis förrän de analyserat och officiellt meddelat sin tolkning av detta avgörande. Det betyder att bemanningsföretag och vårdinrättningar tillsvidare kan fortsätta hantera uthyrningen som förut i väntan på ett ställningstagande eller annan information från Skatteverket. För bemanningsföretagen kan det dock redan nu vara dags att förbereda sig på en stor förändring.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018, mål nr 7270–17 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share