Momsavdrag vid försäljning av dotterbolagsaktier

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen öppnar nya möjligheter att göra avdrag för moms på kostnader ett moderbolag har vid försäljning av dotterbolag. Skatteverket har i ett ställningstagande dock en mer restriktiv syn på möjligheten att göra momsavdrag.

Det har varit svårt för moderbolag att få avdrag för moms på de kostnader som uppkommer vid försäljning av dotterbolag. Det beror på att förvärv, innehav och försäljning av aktier utgör i sig inte en ekonomisk verksamhet och utgångspunkten är därför att sådana transaktioner inte omfattas av momsreglerna. Försäljning av dotterbolagsaktier utgör därför en momsfri omsättning och kostnader som är direkt kopplade till försäljningen är följaktligen inte avdragsgilla även om aktierna har sålts av ett företag som bedriver en momspliktig verksamhet.

Det finns dock undantag. I slutet av förra året kom den s k ”Sveaskogsdomen” från Högsta förvaltningsdomstolen. I det aktuella målet har Sveaskog både före och efter aktieavyttringarna bedrivit skattepliktig verksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att konsultkostnaden, huvudsakligen biträde i juridiska och finansiella frågor med anledning av omstruktureringen, har ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Domstolens slutsats var att kostnaden för tjänsterna utgör en allmän omkostnad i bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Bolaget har därför rätt till yrkat momsavdrag.

Med anledning av domen har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande vad gäller momsavdrag för moderbolag som säljer dotterbolagsaktier. Avdrag för ingående moms kan medges om det rör sig om allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet skriver myndigheten i ställningstagandet. Moderbolaget måste dock kunna styrka att det rör sig om kostnader som har ett direkt eller omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten i moderbolaget. Enbart ett vagt, otydligt eller indirekt samband mellan tjänsten och den samlade ekonomiska verksamheten är enligt Skatteverket inte tillräckligt.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan avdragsrätt för ingående skatt på kostnader för en aktieförsäljning endast komma ifråga när ett företag har anskaffat tjänster för att göra en omstrukturering i syfte att effektivisera och frigöra kapital till den egna verksamheten som ligger vid sidan av aktieinnehavet och deltagandet i förvaltningen av ägda bolag. Detta betyder att allmänna omkostnader, till exempel omstruktureringskostnader, i samband med aktieförsäljning bara är avdragsgilla om moderbolaget bedriver egen verksamhet utöver förvaltningen av dotterbolag. Dessutom måste det sålda dotterbolaget ha varit till nytta för moderbolagets kvarvarande verksamhet innan det såldes.

Ställningstagandet väcker en del frågor och det finnas all anledning att följa utvecklingen kring avdragsrätten vid försäljning av dotterbolagsaktier.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 maj 2017 i mål nr 5311—5312-15 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share