Moms på garanti till köpare av fastighet

Skatterättsnämnden anser att en garanti att köpa en fastighet, till en viss procent av den köpeskilling som köparen betalade för fastigheten, utgör omsättning av tjänst som inte omfattas av något undantag från skatteplikt.

Ett Bolag avser att i samarbete med mäklare erbjuda fastighetsköpare en garanti. Garantin innebär att bolaget åtar sig att köpa en fastighet till en viss procent av den köpeskilling fastighetsköparen (Kunden) erlagt vid köpet. Garantin skulle endast gälla Kunden och inte efterkommande köpare under garantins treåriga löptid. Bolaget ville dels veta om garantin utgör omsättning av tjänst, dels om garantin omfattas av undantag från skatteplikt och dels om svaret på första och andra frågan förändras om garantin överlåts till en ny köpare när fastigheten säljs.

Kunden betalar en viss procent av den köpeskilling som Kunden erlagt för fastigheten och således anser SRN att det finns ett tillräckligt klart ömsesidigt utbyte av prestationer för att omsättning ska anses föreligga.

SRN anser inte att undantagen för skatteplikt avseende fastigheter, värdepapper eller försäkring är tillämpliga.  Garantin utgör därför ett skattepliktigt tillhandahållande av tjänst, för vilket Bolaget är skattskyldig.

SRN 8-18/I

Tillbaka till Innehållsförteckningen