Månadens case

Karenstiden påverkas inte av tilläggsköpeskilling. I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) tas frågan upp om tilläggsköpeskilling kan medföra att karenstiden för kvalificerade andelar i ett fåmansföretag förlängs. SRN:s bedömning är i detta fall att tilläggsköpeskillingen inte leder till att karenstiden förlängs.

För ägare som har kvalificerade aktier i fåmansföretag gäller särskilda skatteregler. Reglerna innebär i korthet att ett gränsbelopp räknas ut och att delägarens inkomst från utdelning eller kapitalvinst på kvalificerade aktier upp till detta gränsbelopp beskattas till 20 %. Inkomst som överstiger gränsbeloppet beskattas helt eller delvis i inkomstslaget tjänst. Den effektiva skattesatsen på utdelning eller kapitalvinst kan i och med detta variera mellan 20-57 % beroende på inkomstens storlek.

Enligt 57 kap inkomstskattelagen (IL) är en andel kvalificerad om ägaren i betydande omfattning är eller har varit verksam i bolaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet de senaste fem beskattningsåren.

Upphör ägaren att vara verksam i bolaget fortsätter aktierna att vara kvalificerade under en karensperiod på fem år. Efter utgången av det femte beskattningsåret efter det att delägaren upphört att vara verksam anses aktierna inte längre vara kvalificerade. Inkomst från utdelning eller kapitalvinst på okvalificerade aktier beskattas istället med en skattesats om 25 % utan något tak för beloppet.

Bakgrunden till SRN:s förhandsbesked (5-19/D) är sökande A och B som äger varsitt bolag, A AB och B AB och som tidigare ägde 23,5 % var av aktierna i fåmansföretaget X AB. 2013 sålde de samtliga av sina andelar till extern part. Både A och B har innan försäljningen haft anställning och varit verksamma i betydande omfattning i X AB. Ingen verksamhet har bedrivits i varken A AB eller B AB efter 2013. Vid två tillfällen har tilläggsköpeskilling betalats (2015 och 2016). Storleken på tilläggsköpeskillingen har varit beroende av förhållandena i X AB efter försäljningen, där A och B varit fortsatt anställda med ledande positioner och marknadsmässig lön. A AB och B AB har legat i träda sedan försäljningen 2013 och köpeskillingarna som de båda bolagen har erhållit har placerats i fonder.

Skatterättsnämnden menar att eftersom det saknas ägarsamband mellan A:s och B:s bolag och X AB är det inte fråga om samma eller likartad verksamhet. Bristen på ägarsamband när tilläggsköpeskillingarna betalas ut medför därför att tilläggsköpeskillingarna inte bryter karensperioden. Andelarna i A AB och B AB är därför inte kvalificerade den 1 januari 2019. Om verksamheten emellertid återupptas i bolagen senare samma år (2019) ska en utdelning dock enligt SRN beskattas enligt 3:12-reglerna. A och B ville även veta om reglerna om samma eller likartad verksamhet skulle bli tillämpliga om någon av dem blir delägare i ett nystartat fåmansföretag NYAB som bedriver liknande typ av verksamhet, i det här fallet mjukvaruutveckling. Om hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag medför reglerna om samma eller likartad verksamhet att ”smittan” följer med kapital eller andra tillgångar som förs över från en verksamhet där man har kvalificerade andelar till en verksamhet där andelarna inte varit kvalificerade. Eftersom det i detta fall inte kommer att föras över några tillgångar till NYAB och det inte heller finns något ägarsamband mellan bolagen blir det inte fråga om samma eller likartad verksamhet.

SRN 5-19/D

Mazars skattejurister kommenterar:

När det gäller hanteringen av fåmansföretag är det många frågor som aktualiseras och komplexiteten är stor.  Aktuellt förhandsbesked påminner om att man inte ska påbörja en verksamhet i ett trädabolag där karenstiden löpt ut. Istället ska man bilda ett nytt fåmansföretag och starta den nya verksamheten i detta. Om du behöver hjälp med dessa frågor är du välkommen att kontakta våra skattejurister.

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen