Månadens case

Skattebesked om ettårsregeln. Enligt Skatterättsnämnden (SRN) ska tjänsteresor till tredje land anses utgöra sådana kortare avbrott i utlandsvistelsen som räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln. Vid omfattande avbrott i utlandsvistelsen ska resor till tredje land dock inte räknas som sådana kortare avbrott som ska räknas in i vistelsetiden enligt ettårsregeln.

Mannen A är CEO för ett bolag med dotterbolag i två andra länder (Y och Z). Bolaget har även ett nystartat bolag i ett tredje land (Å). Mannen avser att arbeta från kontoret i land Z och även ha sin permanentbostad i det landet. Han kommer dock att behöva resa i tjänsten, dels till dotterbolagen, leverantörer och kunder i tredje land, dels till Sverige. Hans vistelser i Sverige kommer att uppgå till 72 dagar per år. Hans vistelser i tredje land kommer att uppgå till antingen två månader per år (alternativ 1), sex dagar per månad eller maximalt 72 dagar per år (alternativ 2) eller fyra månader per år (alternativ 3). Resterande tid kommer han att vistas i land Z. Tjänsteresorna till dotterbolagen i tredje land ska ske två till tre gånger per år och uppgå till 15-60 dagar per tillfälle. Resorna till leverantörer och kunder i tredje land ska ske en till tre gånger per år och uppgå till 15-45 dagar per tillfälle. Mannen kommer fortsatt att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt lagstiftningen i land Z är anställda befriade från skatt på inkomster av anställningen.

A vill veta om de resor som han kommer att göra till tredje land på grund av tjänsteuppdrag utgör sådana kortare avbrott i utlandsvistelsen som enligt 3 kap 10 § inkomstskattelagen ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln.

Enligt 3 kap 9 § första stycket IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). I paragrafens andra stycke anges att om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln).

Enligt 3 kap 10 § räknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

SRN anförde att antalet dagar som A kommer att vistas utanför land Z är omfattande enligt båda alternativen. Enligt SRN:s uppfattning ger dock HFD 2014 ref 9 II stöd för att även omfattande vistelser utanför vistelselandet kan betraktas som kortare avbrott, förutsatt att vistelserna inte strider mot syftet med bestämmelsen om kortare avbrott.

Enligt lämnade uppgifter om lagstiftningen i land Z är A:s skattebefrielse i det landet inte en följd av hans resor till andra länder. Det har inte heller framkommit några omständigheter som tyder på att han försöker undvika skattskyldighet i något annat land genom att vistas där kort tid. Resorna får anses nödvändiga för hans tjänst. Det finns därmed enligt SRN:s mening inte skäl att anse att det är fråga om ett sådant kringgående som bestämmelsen om kortare avbrott syftar till att motverka. Mannens resor till tredje land ska därför enligt båda alternativen behandlas som kortare avbrott i vistelsen i land Z som ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln.

SRN ansåg däremot att det tredje alternativet när A skulle vistas i tredje land fyra månader och i Sverige 72 dagar per år innebärande att vistelsen utanför land Z uppgår till mer än sex månader per år inte kan anses omfattas av regeln och utgöra sådant kortare avbrott som räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln.

Mazars skattejurister kommenterar:

SRN har här prövat om tjänsteresor till tredje land ska behandlas som sådana kortare avbrott i utlandsvistelsen som ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln. Frågan ställs med tre olika alternativ över hur många dagar som vistelsetiden utomlands ska gälla. SRN anser att avbrotten i de två första fallen ryms inom tillämpningen av ettårsregeln men inte i det tredje fallet. Förhandsbeskedet har överklagats. Hör av er till våra skattejurister om ni har frågor om den skattemässiga behandlingen i samband med utlandsvistelser.

SRN 74-18/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen