Lokaluthyrning utgör förvaltning av dotterbolag

Ett moderbolags uthyrning av lokaler till dotterbolag ansågs utgöra deltagande i dotterbolagets förvaltning. Moderbolaget hade därmed avdragsrätt för ingående moms som erlagts på olika utgifter i samband med förvärv av aktierna i dotterbolagen.

Marle Participations (MP) är holdingbolag i Marle-koncernen. Dess verksamhetsföremål bestod i förvaltning av innehav i flera av koncernens dotterbolag, närmare bestämt uthyrning av en fastighet som ett av dotterbolagen använde som produktionsanläggning.

Efter en omstrukturering i koncernen ansåg den nationella skattemyndigheten att de omkostnader MP haft vid aktieförvärven hade använts för kapitaltransaktioner som inte medgav någon avdragsrätt. I tidigare domar har EU-domstolen fastställt att holdingbolag, vars enda syfte är att inneha andelar i andra företag utan att direkt eller indirekt delta i förvaltningen av dessa, inte ska betraktas som en beskattningsbar person med avseende på mervärdesskatt. Förvärv eller innehav av andelar anses inte utgöra ekonomisk verksamhet.

Exempel på deltagande i förvaltningen har varit administrativa, finansiella, bokföringstekniska, kommersiella, informationstekniska eller andra tekniska tjänster som holdingbolaget tillhandahåller sina dotterbolag. Denna uppräkning har även Skatteverket framhållit som en uttömmande lista i sitt ställningstagande 2017-12-19, Dnr 202 377677-17/111. I den aktuella domen konstaterar dock EU-domstolen att listan inte är uttömmande.

Mot bakgrund av att begreppet ekonomisk verksamhet har ett omfattande tillämpningsområde och en objektiv karaktär, samt att en verksamhet i allmänhet anses vara ekonomisk om den utförs fortlöpande och mot ersättning som utgår till den som utfört transaktionen, anses ett holdingbolags uthyrning av fast egendom till ett dotterbolag utgöra sådant deltagande i dotterbolagets förvaltning som ska anses som ekonomisk verksamhet, vilket innebär att ingående mervärdesskatt på holdingbolagets omkostnader för att förvärva andelar i dotterbolaget är avdragsgill. En förutsättning för detta är att tjänsten tillhandahålls fortlöpande mot ersättning och är föremål för mervärdesbeskattning.  

Till den del kostnaderna ingår i den ekonomiska verksamheten, d.v.s. uthyrning av fast egendom till dotterbolag, ansågs MP således ha avdragsrätt för de omkostnader som hänförde sig till förvärv av andelar i dotterbolag.

EUD Mål C-320/17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share