Klimatkompensation momspliktig tjänst

Det blir allt vanligare att företag klimatkompenserar transporter. Skatterättsnämnden har lämnat två förhandsbesked avseende klimatkompensation.

Högsta förvaltningsdomstolen har i tidigare avgörande ansett att kostnader för klimatkompensation inte är avdragsgilla i verksamheten. Nu har Skatterättsnämnden lämnat två förhandsbesked gällande intäkter som en stiftelse får från företag för klimatkompensation. Stiftelsen åtar sig att plantera träd i Afrika som klimatkompensation samt att se till att en viss mängd CO2-certifikat i ett internationellt register makuleras.

Skatterättsnämnden konstaterar i det ena förhandsbeskedet att stiftelsens inkomster är att anse som skattefria gåvor med undantag för den del av inkomsterna som avser ersättning för inventering och beräkning av klimatpåverkan.

I det andra förhandsbeskedet meddelar Skatterättsnämnden att tillhandahållandet av klimatkompensation anses utgöra en momspliktig omsättning av tjänst.

Båda förhandsbeskeden har överklagats vilket innebär att frågorna kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämndens beslut den 5 september 2017, dnr 118-16/D och 37-16/I

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share