Gåva eller löneförmån - skillnaden kan bli kostsam

HFD har fastställt tre förhandsbesked om gåvor av aktier till anställda. I ett av fallen blir gåvan en skattepliktig tjänsteinkomst men i de två andra har gåvorna en benefik karaktär och blir därmed skattefria.

Att låta en anställd köpa exempelvis aktier i företaget till ett förmånligt pris är inte fel. Frågan om och hur förvärvet ska beskattas prövades i somras av Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningen gällde tre beslut från Skatterättsnämnden avseende samma frågeställning: Är det en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva när ett förvärv av aktier sker på förmånliga villkor och har koppling till ett anställningsförhållande.

HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut i samtliga fall, men eftersom förutsättningarna i fallen var olika blev även utgången det. HFD konstaterar att för att ta ställning till om förvärvet är skattepliktigt eller skattefritt måste en samlad bedömning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Utifrån tidigare praxis är det framför allt tre saker som har betydelse:

  • Relationen mellan överlåtare och förvärvare
  • Syftet med överlåtelsen
  • Gåvans eller förmånens värde

Den viktigaste frågan gäller relationen mellan överlåtaren och förvärvaren. Har förvärvet sin grund i anställningsförhållandet eller finns det ett annat syfte än att belöna den anställde för arbetsprestationen? Domstolen menar att ett förvärv kan kopplas till anställningsförhållandet även om det sker från någon annan än arbetsgivaren – exempelvis om det handlar om ett förvärv från ägaren till ett bolag där förvärvaren är anställd. Beroende på vilken relation som finns mellan överlåtaren och förvärvaren (t ex föräldrar och barn) kan ett förvärv anses vara benefikt, dvs utan krav på motprestation.

Syftet med överlåtelsen spelar naturligtvis roll för bedömningen. Handlar det om att belöna den anställde för utfört arbete eller knyta denne närmare till bolaget? Utgör överlåtelsen ett led i ett generationsskifte? Överlåtelser som görs som ett led i ett generationsskifte är i de flesta fall skattefria. Även förvärv som görs för att skapa rättvisa mellan syskon är ofta skattefria. Sammanfattningsvis kan man poängtera vikten av att kunna visa på att gåvan måste ha sin grund i den personliga relationen för att den ska kunna vara skattefri.

Av tidigare praxis framgår också att gåvans värde har betydelse för bedömningen. Är värdet så stort att det inte är rimligt att det handlar om ersättning för arbete? Man ska dock komma ihåg att den gränsen kan ligga högt. Det finns äldre rättsfall där en värdeöverföring om drygt två miljoner kronor inkomstbeskattades.

Högsta förvaltningsdomstolens domar den 6 juli 2017 i mål nr 5545-16, 5546-16 och 5547-16

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share