Friskvårdsbidrag skattefritt upp till 5 000 kr

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte kan anses vara av mindre värde och att det därmed är en skattepliktig personalvårdsförmån.

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmåner av enklare slag och av mindre värde är dock undantagna från beskattning. Hit hör bland annat friskvårdsbidrag. Det finns varken i lagtext eller i praxis någon exakt beloppsgräns för vad som kan anses som en förmån av mindre värde.

Personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård kan lämnas genom att arbetsgivaren själv väljer att betala för enklare motion eller friskvård för sina anställda (naturaförmån) eller genom att denne erbjuder ett bidrag där den anställde själv väljer vilken aktivitet bidraget ska användas till (friskvårdsbidrag).

Enligt en ansökan till Skatterättsnämnden (SRN) erbjuder ett företag sina anställda en förmån i form av friskvårdsbidrag med högst 6 500 kr per anställd och kalenderår. Den anställdes utgifter för friskvård ersätts av arbetsgivaren mot uppvisande av kvitto. En anställd övervägde att använda 5 400 kr av bidraget till medlemskap hos ett klättercenter och resterande 1 100 kr till ett gymkort.

SRN ansåg i sin bedömning, med ledning av rättsfallet RÅ 2001 ref 44, att en arbetsgivare kan tillhandahålla personalen medlemskort vid en motionsanläggning av normalt slag utan att värdet av dessa kort ska tas upp till beskattning. Ett friskvårdsbidrag använt på beskrivet sätt uppfyller kravet på att vara av mindre värde och ska därför vara skattefritt.

Skatteverket överklagade SRN:s besked och yrkade, i enlighet med sitt ställningstagande från januari 2018, att ett friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr ska anses vara av mindre värde. Överskjutande belopp utgör skattepliktig ersättning.

HFD anser att undantaget från beskattning när det gäller personalvårdsförmåner bör tillämpas restriktivt. Domstolen gör därför bedömningen att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte kan anses vara en personalvårdsförmån av mindre värde och att det därför ska anses utgöra en skattepliktig förmån.

HFD Mål nr 6561-18

Mazars skattejurister kommenterar:

Skatteverket har i ett ställningstagande den 24 januari 2018 gjort bedömningen att ett skattefritt friskvårdsbidrag kan uppgå till högst 5 000 kr per år och att överskjutande del ska beskattas som lön. HFD har i det aktuella fallet inte kommenterat något om Skatteverkets tillämpade gräns eller verkets yrkande att belopp över 5 000 kr bör beskattas som lön.

HFD:s dom föranleder inte någon ändring av tillämpningen att ett skattefritt friskvårdsbidrag kan uppgå till 5 000 kr. Däremot tolkar Skatteverket domen som att ett friskvårdsbidrag överstigande 5 000 kr bör anses som skattepliktigt i sin helhet.

Det innebär att ett företag, för att förmånen ska vara skattefri, kan lämna ett friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr. Om företaget däremot skulle erbjuda sina anställda till exempel ett gymkort som företaget har betalat (naturaförmån) skulle ett högre belopp kunna godkännas som skattefritt.

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen