Förslag till ändring av CFC-reglerna

Förslaget om en skärpning av CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) har nu lämnats till Lagrådet för granskning. Förändringen innebär i korthet att färre länder kommer omfattas av den s.k. vita listan, vilket innebär att fler svenska delägare än tidigare kan komma att påverkas.

I proposition 2017/18:296 föreslås en anpassning av gällande svensk CFC-lagstiftning för att denna ska leva upp till kraven i EU:s direktiv mot skatteundandragande. Förslaget medför skärpta regler som innebär att fler länder kommer tas bort från den s.k. ”vita listan”. Det föreslås även att definitionen av intressegemenskap i 39 a kap. 3 § IL ändras till minst 25 % innehav eller kontroll, från de nuvarande 50 %.

Förslaget innehåller vidare en kompletteringsregel som innebär att inkomster hos en utländsk juridisk person inte ska anses vara lågbeskattade om den utländska juridiska personen hör hemma och är skattskyldig i ett område eller land som framgår av den ”vita listan” och som inte omfattas av dess undantag.

De förändrade reglerna innebär generellt att en svensk delägare i ett utländskt bolag med lågbeskattad inkomst kommer kunna vara föremål för löpande beskattning i Sverige, d.v.s. för sin andel av det skattemässiga överskottet. Detta kan i sin tur leda till en ökad betydelse av regeln om ”verkliga etableringar”. 

Prop. 2017/18:296

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share