Förhandsavgörande av EUD om jämkningsmoms

HFD inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i fråga om jämkningsmoms. Saken gäller om det föreligger hinder för att ålägga en fastighetsköpare (A) skyldighet att återbetala momsavdrag som en säljare (C) inte själv justerat, då A direkt efter köpet fortsätter använda fastigheten för transaktioner som medför avdragsrätt men senare säljer denna till en person (B) som inte ska använda fastigheten för sådana transaktioner.

Målet gäller ett bolag som var frivilligt skattskyldigt för uthyrning av en fastighet som bolaget förvärvat under 2012. Likaså den tidigare ägaren var frivilligt skattskyldig och hade under sin innehavstid gjort avdrag för moms i samband med ombyggnationer på fastigheten. Ett år senare sålde bolaget fastigheten till två privatpersoner. Därmed upphörde den frivilliga skattskyldigheten och Skatteverket beslutade att bolaget var skyldigt att genom jämkning återbetala de av den tidigare ägaren gjorda avdragen som hänförde sig till återstoden av korrigeringstiden.

Bolaget ansåg att EU-domstolens dom C-622/11, Pactor Vastgoed, utgör hinder för ett sådant betalningskrav. I Pactor Vastgoed-domen uttalade EU-domstolen att en köpare inte kunde åläggas betala ett belopp som skulle erläggas på grund av att säljaren hade dragit av skatt under den tid som denne ägde fastigheten.

Såväl Skatteverket som förvaltningsrätten ansåg att Pactor Vastgoed gällde en annan situation än den  i målet aktuella, samt att bolaget hade trätt i den tidigare ägarens ställe genom att fortsätta den skattepliktiga uthyrningen (verksamhetsöverlåtelse).

Kammarrätten ansåg att EU-domstolens uttalanden i Pactor Vastgoed var så entydiga och generellt utformade att det saknade betydelse om det var fråga om en verksamhetsöverlåtelse eller ett rent fastighetsförvärv. Enligt kammarrättens uppfattning kan skyldigheten att justera inte åläggas annan skattskyldig person än den som gjort avdraget.

HFD beviljade prövningstillstånd och har nu beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det föreligger hinder mot att ålägga en fastighetsköpare att justera tidigare ägares momsavdrag vid den senare tidpunkt då köparen i sin tur överlåter fastigheten till någon som inte använder denna för transaktioner som medför rätt till avdrag. Vidare vill HFD veta om svaret förändras om den första överlåtelsen utgör en sådan överföring av tillgångar som avses i artikel 19 i mervärdesskattedirektivet (verksamhetsöverlåtelse).

Mål nr 4302-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share